dinsdag 10 juli 2012

Verlichting


bron: wetenschap-eindtijd.com


Als er één onderwerp is wat in deze dolgedraaide wereld velen in de ban heeft, is het verlichting wel.

Ik plaats dit onderwerp met opzet achter de twee artikelen over de unieke mongoloide mens, omdat het alles te maken heeft met het corpus callosum en/of de verkalkte brug tussen denken en weten.
Ik ga hier nu niet dieper in op de wereldse gekte dat als een nieuw soort geloof met zijn vele spiritistische geloofsstromingen om zich heen grijpt, zoals bijv. zelfrealisatie, transedentie, meditatie, Taoistisch achtige sex-explosies, lichtwerkers en vele andere zich tot Ik-God verheven sekten.
Ik schrijf dit verhaal louter vanwege het algemeen onbegrip, dat er zo lang geleden mensen waren, die in het verleden heden en toekomst konden zien en ons onzichtbaar /op de achtergrond met een substituut Vader Ki - Allah - God door de laatste 3 aeonen buddy-den om menselijke saamhorigheid te garanderen tot het einde der dagen.

Weinigen kunnen beleven dat er zo lang geleden "Weetwijzen" waren die het kosmisch spel van oneindig bewegen in kaart brachten door louter "zien en verbazen".
Tenslotte zijn er nog volksstammen zo vele, die zeker menen te weten dat Jesus en Boeddha ware profeten waren, die - als van nature - zulke "Allesweters" waren.
Het is dit algemeen onbegrip wat het haast onmogelijk maakt dát wat ik door schade en schande leerde zien aan U over te dragen.
Maar ik weet ook dat er een moment komt dat U wel de meerdere moet erkennen aan iets dat sterker is dan ons denken : het diepe weten.

Tenslotte weet ik ook dat dit moment voor iedereen bijna binnen handbereik is en ooit werd nagelaten als "een bewustzijnssprong van de eerste dimensie "Ik" naar de vierde dimensie " KI" en/of absolute overgave [zie elders].
We leven momenteel in die overgangsfase.
We leven momenteel in die een fase waar menigeen glimpen opvangt van dit KI, welke direct in deze zo veryangde wereld als "CHI-macht" wordt aangewend. [zie o.a. vele oosterse sagen en legendes omtrent Chi]

Ik laat dit nu voor de eenvoud liggen, maar kan U zeggen dat dit de uitkomst was van meerdere experimenten op mijn medemens.

Dat zijn alle bovengenoemde spiritistische sektes van deze tijd.
Iedere overgang van de ene naar de andere sterretijd wordt er door gekleurd en ook hier gaat de "volkswijsheid" dat de geschiedenis zich tot het einde der dagen herhaalt volledig op.
Deze logaritmische versnelling van deze bewustzijnssprong houdt gelijke tred met de elders genoemde kosmische wave van electromagnetische energie.
Het feit dat de oudere generatie dit beleven nog geheel niet heeft en de jongere generatie zich "generatie Nix" noemt tekent al hoe snel deze tijdgeest-verandering doorzet.
Het waarom ervan laat ik wederom voor de eenvoud hier achterwege.

Die vierde dimensie van bewustzijn is wat ooit lang geleden werd genoemd : "de staat van verlichting" en/of "het tranendal des levens overstegen hebbende".
Het is het oplossen van de erflast en/of erfzonde.
Het is in technische termen gespoken het verbranden van alle overlevingsreflexen in onze denkhersenen, die ons karakter en ons handelen totaal bepaalt. [zie : laatste ademtocht en bijna dood ervaringen]
Het is in Bijbelse termen gesproken de verschoning van de erfzonde alvorens men het hemelrijk der hemelen binentreedt.
Maar!
In tegenstelling tot de algemene idee dat men met dat diepe weten in verleden heden en toekomst kan zien, is dit diepe weten gekleurd door totale leegte.
Het bovenstaande gelezen hebbende lijkt dit zo tegenstrijdig, maar is het geenszins. Het is het ten dele verbranden van die erfzonde, die hiervoor verantwoordelijk is.
Het diepe weten is absolute leegte en/of silentio.
Met deze bewustzijnssprong zijn we dus in feite weer terug op het moment dat wij als weetlozen wezenloze wezens de eerste schreden zetten op Moeder Aarde.
Met deze bewustzijnssprong hebben we onze unieke cyclus van leven beeindigd en zijn weer terug bij af.
Dan is de evolutie-cyclus van het menselijk denken rond: een cyclus die voor de mens een groei betekende van de tweede graad van bewustzijn via de eerste [het rechtlijnig denken] naar de vierde graad: de verlichting of de leegte..
Dan is de evolutie-cyclus van het aardse leven als geheel - als zijnde een evolutie van de vierde dimensie "leegte" en/of "silentio" en Bijbels beschreven als "Eens was de aarde woest en ledig- eveneens ten einde, zoals in het vorige hoofdstuk al werd aangestipt.

De verlichte monniken van weleer.
Het zijn de monniken van weleer, die hun toendertijd nog minimale erflast of erfzonde via mediteren totaal verbrandden. [zie o.a verengende denkramen elders]
In het artikel "de medaille heeft drie zijden" ging ik hier zeer uitvoerig op in en laat dit om die reden hierbij.

Misschien was wel het eerste wat hen opviel dat de mens uniek was vanwege zijn yange overlevingsdrift : een overlevingsdrift, die groter was dan de yinne kracht, waardoor hij - in tegenstelling tot alle andere levensvormen - altijd weer uitgroeide tot mensenplaag met alle gevolgen ervan voor de natuurlijke symbiose.[zie elders]
Zo is een overgeleverde uitspraak : "Als er ziekte in een mensengemeenschap onstaat, doet men collectief iets fout".
Het was in hun ogen een correctie van de natuur op ons "onnatuurlijk" yange gedrag, waardoor wij de natuurlijke symbiose verstoorden.
Mag ik U vragen te kijken hoe wij daar nu mee omgaan nu ziekte zich als een ware plaag onder de mensheid uitbreidt?
Deze monniken waren pure wetenschappers, die in tegenstelling tot ons, eerst wilden weten van de hoed en de rand alvorens actie te ondernemen.

Kijk ik naar mijn verbleekte doktersjas na de ontrafeling van ziekte, dan kan ik me voorstellen dat zij bij alles wát zij ontdekten iets hadden van… "Als men weet kan men niet handelen, want alles is perfect".
Het is om die reden dat ik "ons onnatuurlijk gedrag" tussen accolades plaatste, want ook dit is onderdeel van het evolutie-proces [zie o.a.: zin van planetair leven]
Om te weten wilden zij eerst de overheersende kracht van het yang verbranden en dat kon alleen in afzondering van die energetische krachten uit hun samenleving.
Het is als de volkswijsheid "De hond gaat op zijn baas lijken", die hen deed besluiten de eenzaamheid op te zoeken.

Zij verbrandden hun erfzondige zielenlast en kwamen vervolgens in een staat van absolute leegte.
Zij kwamen hierdoor in een staat van louter "zien en verbazen over alles wat is" en werden niet meer geblokkeerd door goed en kwaad beleven.

Hoe lang die zoektocht al met al heeft geduurd weet ik niet, maar ik weet wel dat het een zeer grote monniken-taak was, waarbij het slechts enkelen gelukte de "verlichtingsstaat" bij leven te realiseren.
Voor alle duidelijkheid : Het onderzoek naar "Al wat Is" kon dus pas beginnen na deze "verlichte staat", omdat onze denkbeelden in termen van goed en kwaad alle zuiverheid van zien vertroebelen [zie aldaar].

Voor 99,99 % van de mensen is "deze verlichting naar leegte" op het moment van de laatste ademtocht, waar alle denkreflexen worden verbrand en wat wordt ervaren als "licht in de tunnel". [zie aldaar]
Dat en dat alleen is de individuele verlichting en veroorzaakt een opvallende rust en vrede bij de doden.
Zij verliezen dan hun erflast vanoverlevings- of vecht-reflexen.
Zoals alles zo groot zo klein is, gaat dit voor de mensheid als geheel ook op.

Wij zijn dan wel gegroeid en/of gedevalueerd tot rechtlijnig denkers, maar de kosmische processen zijn geenszins rechtlijnige processen.
Het zijn aeonische logaritmisch verlopende cycli en "eb en vloed".[zie o.a. kosmische wave van electromagnetische energie]

Een van de symptomen van dit aeonisch verlopend proces is dat culturen een tijdgeest-fenomeen doorlopen, die identiek is aan de ziekte-cycli.
Die laatste fase van de cultuur-cycli worden gekleurd door een "golf" van "verlichte mensen" en men noemde deze bijzonderlingen ooit "sterrekinderen".
Het waren bijzonderlingen want zij werden in totale leegte en/of "verlichte staat" geboren.
Men noemt hen tegenwoordig Indigo- of Kristal-kinderen en is daarmee één van de vele aanwijzingen voor het naderend einde. [zie : vele verhalen over sterrekinderen]

In de monnik-wetenschapswereld waren deze "bijzonderlingen" de oogappeltjes. Zij waren dád wat zij zelf door meditatie wilden bereiken.
Deze oogappeltjes zijn super-intelligent en kunnen linken leggen, die wij normale mensen nooit zouden kunnen.

Is het toevallig dat deze mensen nu werelds gepakt worden voor de grootse problemen, die wijzelf creëerden?


En zo zal het einde als voorzegd worden gekleurd door…
"Aan het einde der dagen zullen wij de wijsheid of weetheid hervinden en woordgetrouw noemen we onze zoekocht "RE- search "en vinden we allen "verlichting" van het tranendal des levens. "Het hoogste bewustzijn op aarde [Chi] is zand, silicium of silentio.
Het laagste bewustzijn "Ik" heeft het mens… dom, waardoor de geschiedenis zich tot het einde der dagen herhaalt.

De uniciteit van de mens

bron: wetenschap-eindtijd.com

Is de mens een mongool in de ogen van God?

Max Dendermonde kan dan wel geschreven hebben "Als de mensen beesten waren gebleven zag de wereld er niet zo beestachtig uit", maar…
Azze me tazze me toete.
We zíjn geen beesten en zijn in dit hele evolutieproces uniek!
Zonder die uniciteit hadden we in Dendermonde's wereld geen schijn van kans gehad.

Als wij praten over uniek is dat direct heel bijzonder in positieve zin.
Ook dit is een vreemde menseigenschap daar alles twee kanten heeft en waar de waarheid en/of het ware in het midden ligt.
Met andere woorden : het is ons geluk en ons ongeluk.

Maar…
Wat is het dan dat de mens doet onderscheiden van de dieren?
Ik durf het niet te zeggen, want 99% van het mensdom vindt zichzelf en de mensheid "geniaal!"
Maar die genialiteit is niets meer dan een hersendefect met geniale en desastreuze gevolgen.

De mens is God's Crippled Child, een nakomertje, een evolutietechnisch en natuurlijk gezien mongooltje. Hij heeft dan wel geen typisch mongoloide rechtlijnig handlijn, maar ging rechtlijnig denken in een wereld waar alles in cirkelgangen of cycli verloopt.
Hij is de Kroon en/of het sluitstuk van de evolutie en mist iets wat alle andere soorten met brains wel hebben!
De mens werd geboren met een verkalkte brug tussen de grijze stof van de linker- en rechter hersenhelft.

Vreemd genoeg - het woord zou zuiver blijven - heeft die "missing link" zijn exacte naam behouden en heet in vakjargon van de "elite dokters" het corpus collosum en/of de verkalkte brug.
Met zekerheid weet ik dat ook dit weten minstens 6000 jaar oud is na lezing van de vele sprookjes, sagen en legendes uit lang vervlogen tijden!
Men noemde deze twee hersenonderdelen niet voor niets ooit het denken en het weten en/of het Ik-bewustzijn en het Collectief bewustzijn!

Men had er vele namen voor, die allemaal tot magische ideeën leidde en nog steeds leiden.
De oudste indeling is de indeling in yin en yang en/of de onderdanigheid van de nacht en de overlevingsdrift van de dag!
Het is het z.g.n. diepe weten wat door die verkalkte brug voor ons mensen ten ene male onbereikbaar is geworden en nooit bereikbaar zál worden!

Dat is waarover het waarheidsboek verhaalt : "Hoe we door schade en schande aan het einde der dagen de waarheid zullen hervinden".
De schade en schande zijn ziekte en oorlogen die de mens progressief zouden gaan teisteren tot het einde der dagen.

Alles wat de mens in de tussenliggende episode - groei van het denken - bedacht heeft is de dwaling, die uiteindelijk leidt tot vernietiging van alle leven!
Over het denken en zijn "negatieve" aspecten staan vele separate fragmenten van deze cyclus.
Misschien wel te veel, maar het is wel de essentie.
De sluiting van die brug tussen denken en weten was "een evolutiesprong", waar ik hier verder niet op inga.
Een aspect wil ik er uithalen en dat aspect heet : onwetendheid!

In die grijze massa van de hersenen ligt de gehele evolutiecyclus van zo'n 300 tot 360 miljoen opgeslagen : Dat is met die evolutiesprong in een klap "geweten" geworden, waardoor hij als complete vreemde in de wereld stond.

Wat hij miste was het innerlijk vertrouwen en/of wat wij noemen het instinctief handelen!

Het feit dat wij babies moeten aanleggen is louter een grapje, want dat het pasgeboren kind zijn eigen moeder niet herkent en iedere borst of speen aangrijpt om te zuigen is in de dierenwereld een unicum!

Van het ene op het andere moment mist de mens het collectief bewustzijn : een bewustzijn dat hij onderdeel is van alle levensvormen en daar totaal afhankelijk van is.

Wat hij bovendien mist is het collectief bewustzijn als groep mensen, die hem bescherming biedt.

Dit laatste is door de groei van zielelast, karma of erflast dan wel geleidelijk terug gekomen, maar dat is een heel ander verhaal.
Het eeuwig zoeken naar stabiliteit, het alsmaar meer willen en nooit echt tevreden zijn, zijn allemaal het gevolg van dit acuut "geweten geworden".
Dat en dat alleen deed hem gedurende de evolutie van het denken steeds onevenwichtiger worden (zie aeonische ziektecycli en oorlogen).

Oude Weetheid, oude wijsheid…

Ik was een erflastig bepakte geobcedeerd zoeker naar de oorsprong van het lijden en vond uiteindelijk die chordiaanse knoop.
Nu vele jaren later - nu alles bezonken is - kan ik zeggen… "Als men weet, is alles zo verdomd eenvoudig".

De mens - geboren met een hersendefect - onderscheidde zich steeds meer van alle andere levensvormen.
De vrouw - tot dan de nederigheid zelve - werd door dit gemis aan innerlijk vertrouwen het meest getroffen en beging de zondeval om er toch bij te blijven horen! (zie aldaar!)
Dat weetwijzen deze door het lot bepaalde imbicielen het label mensdom opplakte is al erg genoeg om op te schrijven.
Dat diezelfde weetwijzen het geloof in een of andere God introduceerde om een vorm van zekerheid te bieden, kan ons alleen tot opperste dankbaarheid dwingen!

We leven nu in de eindfase, maar er staat ons nog één ding te wachten!
De openbaring van de zin van dit menselijk tranendal voor kosmisch welzijn.

Over het hoe en waarom kreeg ik te vroeg inzage en werd /wordt om die redenen verketterd.
Achteraf zeg ik "terecht", want onze Taak als mensdommers is nog niet geheel ten einde!
Maar de tijd dringt en onze laatste ademtocht (diep en krachtig) is in termen van gelijkheid van cycli al begonnen bij de val van de Berlijnse Muur!
Di t was het moment dat het Yin definitief door het Yang was verdreven en daarmee het einde bezegelde.

Sorry, het is wat het is.

In mijn ogen kan het haast niet anders dan dat God het mensdom ziet als "zielige" mongooltjes en om die redenen liet Hij ze maar [aanmodderen].
Om die mensdommers nog iets op te beuren gaf Hij ons mee zijn rechterhand te zijn.
Maar…
We beseften niet dat die Lucifer de Duivel was, die door tweedracht zaaien het leven demoncratisch naar de donder helpt. [zie o.a De demoncratie op item politiek]Ons naast onze schoenen lopen van trots over het hebben van "intelligent design" is een compensatie voor de machteloosheid, waarin wij ons "natuurlijk" geworsteld hebben met ons imbiciele gewetenloze gedrag.

De naakte aap heet angsthaas

bron: wetenschap-eindtijd.com

Angst is onze raadgever!

Ik weet dat weinigen het met me eens zullen zijn als ik schrijf dat wij bestuurd worden door angst voor… het onbekende.

Oh, er zijn velen die volmondig toegeven dat we geregeerd worden door leiders, die ons angst inboezemen.
Dat is volkomen waar, maar dat bedoel ik niet!
Ik bedoel te zeggen, dat wij als mens - individueel of om het modern te zeggen genetisch - worden gestuurd door angst.
Ik durf het nog duidelijker te zeggen door te stellen dat onze levensloop wordt bepaald door angst!

Angst is ons wapen geworden en dat wapen heet denken.

Angst doet ons zekerheden inbouwen en als dat lukt hebben we de angst omgezet in macht.
Er zijn duizenden manieren en/of truckjes om jezelf wijs te maken dat je macht hebt of een situatie beheerst, maar er hoeft maar iets onverwachts te gebeuren of… boems daar is de angst weer die dan in boosheid wordt geuit!

Ons eeuwig zoeken naar stabiliteit en zekerheid is daarvan een typisch voorbeeld.
Maar als ik U zeg dat het leven een constante verandering is, trap ik voor bijna iedereen een open deur in of krijg ik als antwoord dat die verandering 'evolutie naar zekerheden' heet.
Dat betekent dus meer gewapend zijn tegen… Men noemt het de boze buitenwereld, maar het is in feite de boze binnenwereld : angst.

In het algemeen durf ik te stellen dat des te groter de angst, des te groter wordt de drijfveer en/of de behoefte naar de macht van zekerheid.
Met andere woorden : Het sluitstuk van de evolutie /de naakte aap die mens heet doet niet anders dan vluchten voor de realiteit en/of de harde werkelijkheid!
Dat is ook de reden dat weten veroordeeld wordt, want weten is de harde werkelijkheid.

Weten is niet manipuleerbaar in termen van goed of kwaad.
Weten is een abstractie!
Weten is leegte.

We hebben het dan wel over wetenschap, maar die is alleen interessant als het leidt tot groei naar zekerheid : beheersing dus!
Ik heb me altijd verbaasd dat de mens naast zijn schoenen loopt van trots omdat hij zo slim is dat hij zijn gemiddelde leeftijd heeft weten te verdubbelen (zoals voorzegd).
We hebben het niet voor niets over "Het tweede leven begint bij 40" en het praten over een midlife crisis is de gewoonste zaak van de wereld.
Dit is heus geen "domme volkswijsheid", maar een weten en om die reden verdoemd.

Die eerste "verdoemde" weetheid kreeg handjes en voetjes toen ik zoekend naar zekerheden om verantwoord te dokteren, in de biologische wetenschap tegenkwam dat alle zoogdieren een gemiddelde leeftijd bleken te hebben die exact 52 keer de zwangerschapsduur bedroeg.
De tweede volkswijsheid is zeker geen zekerheid geworden, maar de aanwijzingen dat men - zo men die midlife crisis precies herkent - zijn einde kan voorzien, is voor mij althans geen onwaarschijnlijkheid meer.

Maar!
Daar wil ik niet verder op ingaan en mijn twijfels plaatsen bij onze vermeende slimmigheid, die ik zelf zou willen betitelen als "indekte lijdensweg".
Misschien ervaart U dat niet als zodanig, maar dat is zeer begrijpelijk.
De hele maatschappij is een groot bolwerk van beschermende maatregelen.
In de Oudheid werd die fase in een cultuur de ouderdomsfase of second childhood genoemd.
Iedereen is van alle kanten beschermd en de leiders kunnen de wereld nog slechts zien door een cordon van body guards!

Het menselijk denken…
Het komt pas in actie als er problemen zijn : problemen die ons bedreigen.

Nu hebben we ons voor zo goed als alles ingedekt en leven ons leven van de wieg tot het graf in een totaal beschermde verzorgingsstaat.
Dieren minnende biologen weten dat deze schepsels leven in optimale bescherming en verzorging ook veel langer leven dan in de harde buitenwereld.
Zou dat de reden zijn, dat we nu opeens zo oud worden en dat het weinig of niets te maken heeft met ons gedokter?

Nu beleven velen de angst al niet meer, want…
Ten eerste zijn we aan alle kanten beschermd door beschermende maatregelen, gelijk we beschermd werden toen we in de wieg lagen.
Ten tweede wordt er voor ons gedacht over wat goed voor ons is en wat niet.
Ten derde laten wij het denken maar al te graag aan de computer over.
En ten vierde ziet de directe wereld om ons heen er zo vredig uit, dat alles wat angst heet zo ver weg lijkt.

Helaas lijkt ook dit niet de oplossing te zijn voor "De naakte aap, die angsthaas heet", want nu kijken we aan tegen een bevolkingsaanwas als nooit tevoren.
Op alle fronten lijkt het nu bergafwaards te gaan en we kunnen geen poot meer uitsteken.
Zijn we door die bescherming zo gedegenereerd, dat niet alleen onze spieren maar zelfs onze genen aan het verdwijnen zijn?

Wat de mens ook zocht en zoekt voor oplossing om zijn dwingend probleem "angst" te onderdrukken, het is nooit goed of het deugt niet.

Het is aan het einde der dagen dat wij zullen herontdekken dat wij geboren zijn met een hersendefect, waardoor wij niet meer in staat bleken ons volledig over te geven aan de iets wat we hard nodig hebben : de slaap.
Wij konden daardoor niet rusten of geen berusting vinden dat het leven voor elkaar en door elkaar geleefd moet worden.
Dit defect heet een verkalkte brug tussen denken en weten of het corpus callosum.
Naarmate dit denken verder evolueert, neemt het gevecht in onszelf toe en die onvrede projecteren wij op onze buitenwereld.

Pas bij onze laatste ademtocht - individueel en collectief - zal dit gevecht stoppen en zullen wij de rust der oneidigheid vinden.
Dat noemen we 'verlichting' en worden bijgezet in een van de duizenden "Rust en Vrede Hoven".


Het positief denken is één van de vele uitingen dat wij als mens"dom" de langste tijd op deze planeet hebben gehad.