zondag 27 februari 2011

Hiep Hoi! Het is weer carnaval

bron: volkskrant blog, 2006


Eén weekend in het jaar mogen we ons gelegaliseerd maskeren!
Dat doen we normaal het hele jaar, maar met Carnaval val je op als je geen materiele uiting geeft aan je geestelijke maskerade van alle dag!
Dat dit heerlijk voelt leidt geen twijfel!
Het is één gróót feest!
Schijnheiligen die we zijn!
Schijnheidenen die we zijn!
Natuurlijk is dit feest tot op het bot commercieel te gelde gemaakt.
Maar wat niet?
Wat dat betreft doet Carnaval zeker niet onder voor de Kerstviering of het Paasfeest.
Wat dat betreft doet dit oorspronkelijk Heidens feest niet onder voor de democratie zelf, die door ge- en verboden de aflaatgelden van de Kerk heeft afgenomen.
Alle Heidense Feest-of Offerdagen werden door middel van sprookjes tot Christelijke Holy Days omgetoverd.
Dat was een must, want dit instituut moest immers een Wereld aankondiging zijn voor de Eindtijd!
Nu zijn die oorspronkelijke Holy Days weer omgetoverd tot hollydays om even te vluchten uit deze worcoholic maatschappij en… niet te vergeten de realiteit van vandaag de dag, dat de tekenen van de eindtijd al lang geen ver van mijn bed show meer is!
Met name het Carneval [carne is vlees en val is het laten vallen van vlees als voedingsbron] was ooit een oeroud gebruik bij de Heidenen.
Het was het tijdelijk verbieden van vlees, hetgeen men nog kent als een jachtverbod in het vroege voorjaar.
Het was het weten dat het voorjaar in aantocht was en dat het wild bezwangerd zou worden van nieuw leven.
Het was een bittere noodzaak voor die heidenen om te overleven!
Daarnaast was het tevens het feest dat zij die de harde wintermaanden hadden overleefd zich weer konden verheugen op betere tijden.
Volgens Wikipedia [onze wandelende encyclopedie] is het feest verworden om op een gemaskerde manier iemand anders de spiegel voor te houden en/of iemand ongezouten de waarheid te vertellen.
Mag ik U vragen?
Is dit niet een zeer kleinzielige manier?
Lekker met een masker van onherkenbaarheid te schelden op een ander!
Doen we trouwens al de hele dag niet anders dan elkaar onze eigen waarheid over ons vemeende goed en kwaad te zeggen?
Ja, we doen het de hele dag met het masker van "liefde" uit angst niet lief gevonden te worden.

We zijn en blijven toch Heidenen als het er op aan komt.
We kunnen onze afkomst immers nooit verloochenen!

zaterdag 19 februari 2011

Eindtijd en de verkankeringsfase voor kosmisch welzijn

bron: renescience, april 2005 (link)


Enige tijd geleden maakten kosmologen bekend dat er een electro-magnetische golf in aantocht is, waardoor er allerhande vreemde natuurverschijnselen te verwachten zijn. Deze golf zou rond 2012 zijn maximum bereiken en zou speculatief voor de mensheid misschien wel een episode van verandering gaan betekenen, maar verder werd er niet veel bijzonders vermeld.
Is het toevallig dat de Maya-kalender eind 2012 eindigt?
Is het toevallig dat 24 December -als zijnde de fictieve geboortedag van Jesus- daarmee samenvalt?
Lezen wij het leven op aarde als een groot wordingsproces en/of genesis of zwangerschap, dan lijkt de geboorte van Jesus één van de duizenden vergelijkingen van een boek dat als waarheidsboek door gelovigen wordt gehanteerd. [Zie o.a. op Niburu de zwangerschap van Moeder Aarde en de zin van het leven].
Daar komt zeker bij dat het aantal voortekenen met allerhande rampen ook al niet veel goeds voor de toekomst laat zien.
Zijn dit de ontsluitingsweeën en Bijbels verhaald als Openbaring, waarover ik eerder schreef?

Dit verhaal over deze kosmische superwave werd de wereld ingestuurd door een Belgische groep zoekers, die -gelijk de Niburukrant in Nederland- nieuws brengen, dat gangbare volksomroepers laten liggen.
Het artikel kreeg de naam : "Exponentiele zonnevlammen kan ons bewustzijn buiten ons lichaam doen treden".
De vertalers van dit wetenschappelijk artikel eindigen dan met de voorzichtige conclusie, dat alle levende wezens spiritueel zouden kunnen worden en dat de wereld dan wel eens een heel vredige plaats zal worden.
Naar mijn beste weten zijn lichaam en geest één en is iedere vorm van spiritualiteit een wishfull thinking in magie, welke verdwijnt als men weet heeft.
Lezen wij de bijbel in de context van een Moeder die "genesis" (zwanger) wordt van een struggle for life onder Haar dekmantel, dan zou vredigheid voor Haar terugkeren als Zij die onrust (het leven) losgelaten heeft (openbaring). Dat zou dan misschien het 1000 jarig vredesrijk kunnen zijn.

Is het toevallig dat deze publicatie samenviel met een beschrijving over aionische ziektegolven gestuurd door -wat ik noemde- een kosmische hartslag als zijnde wisselende electromagnetische energieën?
Hierin werd tevens verhaald dat deze kosmische energie uiteindelijk leidt tot de vernietiging van de dan heersende cultuur. [Niburu artikelen over ziekte en kanker].
Dit is een steeds weerkerend fenomeen, waardoor de geschiedenis zich tot het einde der dagen herhaalt, zoals ooit werd nagelaten.
Ik ben slechts een discipel van de Oude Wijsheid. Het was een ommekeer in mijn leven na mijn jarenlang zoeken naar kanker en ons lijden in het algemeen. Die ommekeer begon toen ik de ziekte kanker had ontrafeld en ontdekte dat dit ziektebeeld in zijn perfectie al duizenden jaren geleden beschreven was.
Deze wijsheid -vervat in de 5-elementenleer- liet ons na dat 'alles wat is' eenzelfde cirkelgang doorloopt en dat alles tezelfdertijd gebeurt. Vanaf die tijd heette mijn re-search "kijken" naar alles wat leven heet en dit proberen te vervatten in termen van "alles is zo groot zo klein".
Mijn conclusies over de gevolgen van deze superwave staan wel haaks op enerzijds de wetenschappelijke toekomst voorspellingen en zeker op de idee van de schrijvers alsof we tijdelijk in een soort vredig spiritueel Paradijs zouden belanden.

Toch hebben zij die denken 'in een soort transformatie naar een hoger bewustzijn' ten dele gelijk.
Het is mijn inziens de halve waarheid en daarmee de leugen, die als wishfull thinking regeert. Het is essenties aanraken en dit 'weten' transformeren in 'denken te weten' en/of zijn spiegelbeeld.
Het is de weerkerende dwaling, die ieder einde van een cultuurcyclus met spirituele illusies haar hoogtepunt bereikt, alvorens zichzelf te vernietigen.
Zo er al sprake is van een transformatie, is het een transformatie van de eerste graad van bewustzijn [het louter Ik-beleven] naar een vierde als zijnde de verstoffelijkte staat. Het zijn alle door het denken spiegelbeeldig geinterpreteerde beelden komend uit de oude weetheid van weleer. [zie o.a. www.geocities.com/conscious_growth]

In de eerste plaats is bekend dat deze verhoogde electromagnetische stralingen de mens in een soort trance-toestand kan brengen.
Electromagnetische energie is een energie afkomstig van de Big Bang, die alle materie in beweging zette en die energie neemt af met der tijd.
Deze energie was aanvankelijk een evenwichtige sinusoide golfbeweging en vervormde geleidelijk in een beeld dat identiek is aan het electrocardiogram. Dit fenomeen werd uitgebreid beschreven in het boekje "Krijgt de Bijbel toch gelijk". [Downloadbaar op www.confissius.com]
Deze vreemde piekgolf van electromagnetische energie is er al heel lang.
Deze piekgolf is er al net zo lang als dat er leven is op deze planeet en heet in Jesus vertellingen "Het vechten van materie, die zijn gelijke niet kent".
Ten tijde van het ontstaan van het leven, was deze vervorming nog minimaal en groeide met der tijd.
Zij houdt momenteel gelijke tred met het verdwijnen van culturen en is identiek aan de recycling van die culturen.
Deze golf ontstond ooit als episodische recycling van kosmisch stof en deed ooit -zo'n 360 mljoen jaar geleden- de waterfase op onze planeet ontstaan, waaruit het leven evolueerde.
Met der tijd werd die episodische recycling steeds groter en nu ontstaan uit dat stof nieuwe sterren en meteorieten.
Ik kom daar later in het kader van "alles is zo boven zo onder elkaars gelijke" nog uitvoeriger op terug.

Momenteel is het electromagnetisme van de Aarde zelf bijzonder laag en volgens wetenschappelijke metingen lager dan ooit tevoren.
Dit was vroeger zeker anders en zo werd al zo'n 6000 jaar geleden niet alleen de acupunctuur-plekken op het lichaam in kaart gebracht, maar tevens die van onze Moeder : Moeder Aarde.
Dat dit weer het gelijkheidsprincipe voor "Al wat Is" vertegenwoordigt zei ten overvloede vermeldt.
Deze acupunctuurplekken en/of kruispunten van meridianen of Ley-lijnen zijn plaatsen van verhoogde electromagnetische uitstralingen.
Dit geldt voor het lichaam en dit geldt voor de aarde exact hetzelfde.

Op aarde leidden deze acupunctuurpunten tot een bijzondere "natuurverschijnsel".
Op aarde waren dit de offerplaatsen van natuurvolkeren, waar in later tijden tempels en kerken herrezen.
Vanuit de oudheid werd ons nagelaten, dat deze zogenaamde offerplaatsen plaatsen waren waar men niet kon leven. Men raakte daar in een soort vreemde trance en verloor de spirit of life en/of de individuele overlevingsdrift. Men verloor zijn Ego.
Het was alsof men op die plaatsen uit zijn lichaam trad en contact kreeg met het hogere.
Die plaatsen waren destijds de plekken van samenkomst voor rituele dansen als voorbereiding voor een oorlog. In die trance raakte men de angst voor de dood kwijt en kon men zich geheel en al aan de oorlog overgeven.
Later werden op die plaatsen de kerken gebouwd om de "heidenen" tot het geloof en met name het Cristendom te bekeren.
Was dit niet de uitgelezen plek om kerken te bouwen?
Het vreemde daarbij was dat deze plaatsen ook nog eens een soort magische bescherming genoten tegen èn natuurgeweld èn mensenhand-geweld!
Rond die magische plekken verzamelden zich mensen en zo ontstonden de grote steden.
Dit is één stukje van de puzzel, waarin men nu niet voor niets deze invulling geeft aan deze kosmische superwave van electromagnetische energie.
Maar er is meer!

Uit antropologische onderzoekingen kon men vaststellen dat het niet alleen oorlogen waren, die na een fase van recycling verdwenen. Tevens bleek dit gepaard te gaan met spontane branden : branden die uit het niets leken te ontstaan.
Ook dat is een gevolg van deze kosmische superwave van electromagnetische energie.
Die superwave is nu een nieuwe wetenschappelijke vondst, maar was er in feite al miljoenen jaren.
Het is onze technologie, die als voorzegd aan het einde der dagen de waarheid omtrent onder ander de sprongsgewijze evolutie zou herontdekken.
Het is re-searchen daar alles ooit tot in de perfectie researched was.
Dit werd ons nagelaten als : dat Alles in het Universum een gelijke cirkelgang doorloopt en dat alles tezelfdertijd gebeurt.
Is onze technologische explosie tezamen met een weerkerend proces van recycling als ultimate poging te overleven hieraan identiek met wat zich boven ons afspeelt?
Voor mij is dit derhalve een retorische vraag.
Wat hier gebeurt, gebeurt boven ons in het groot en precies op hetzelfde moment.

We leven momenteel al enige tijd in de fase, dat electromagnetische energie stijgende is en nu als de zogenaamde Shumann-resonantie bekendheid kreeg.
Deze verhoogde electromagnetische energie leidde nu al tot onvoorstelbare branden, die onder andere een derde van de Portugese bebossing in vlammen deed opgaan.
Het werd als typische menseigenschap vijandsdenkend toebedeeld aan criminelen, maar velen hebben deze branden spontaan zien ontstaan. Het zijn de ontladingen van deze electromagnetische energie, die het hars in de bomen doet ontbranden.
Waarschijnlijk is beide waar, daar ook de mens door die superwave agressiever wordt, gelijk de "heidenen" van weleer.
Was het ook al niet door paragnosten voorspeld, dat het gehele Iberisch Schiereiland in woestijn zou veranderen?
Maar we leven nu nog maar het begin van deze energetische golf.
Die golf van kosmische energie zal in de nabije toekomst nog vele en vele malen groter worden. Gaat dan alles verbranden?
Was dit het branden in Uranus, wetende dat het geloof haar oorsprong vond in deze Oude verkeerd geinterpreteerde Weetheid?

Maar ook de menselijke reacties op dit nu zichtbaar geworden fenomeen, laten zich ook al zien.
Mag ik slechts een voorbeeld noemen?
Steeds meer jongeren, die de interne controle /beheersing verliezen (uit hun bol gaan) krijgen allerhande uittredingen door deze stijgende electromagnetische golf en dit uit zich in extreme feesten, maar eveneens in progressieve geweldpleging.
De eerste wordt gestimuleerd, omdat het veel geld in het laatje brengt en de keerzijde wordt met keiharde hand teneergeslagen als "tolerantia zero".
De recente rellen in Parijs zijn daar een goed voorbeeld van.
Dit uit de bol gaan zijn ontladingen van de denkhersenen.
Maar zo beneden zo boven.
Ook in de kosmos zijn deze spontane ontladingen.
Werden de mysterieuze graancirkels door Russische onderzoekers recent niet toegschreven aan deze kosmische energieen?

Het zijn allemaal verschijnselen, die -als U het electrocardiogram en/of hartfilmpje voor de geest haalt met die hoge piek en dat diepe dal aan het eind ervan- in een extreme versnelling zullen gaan!
Het is de hartslag van de kosmos, die zich tijdens de evolutie op aarde tezelfdertijd boven ons ontwikkelde.
Is het niet onvoorstelbaar hoe oude weetheid dit op zo'n simpele manier beschreef met "alle cycli zijn elkaars gelijke en alles gebeurt tezelfdertijd"?
Deze versnelling van de gebeurtenissen werd ons Bijbels nagelaten als "Aan het einde der dagen zal alles in stroomverselling gaan".
Dat is ook de reden dat haast niemand kan geloven dat die transformatie zich in 7 jaar zou kunnen voltrekken, terwijl "alles er nog zo gecontroleerd en natuurlijk lijkt uit te zien".
Maar er is nog veel meer dat de aandacht opeist.
Een ander verschijnsel is, dat op dit moment de spirituele groeperingen als paddestoelen uit de grond schieten.
Allerhande "uittredingen" en "trance"-ervaringen (zeker in de heersende cultuur : het westen) wordt een steeds normaler verschijnsel.
Men voelt dat en om dat gevoel te versterken grijpen steeds meer jongeren naar stimulantia van allerlei drugs. Ook hierover schreef ik o.a. in Niburu recentelijk.
Was dit in vroeger tijden niet precies hetzelfde?
Maar al deze "spiritus-bewegingen" met al hun allerhande inwijdingen en therapieën zijn wel Ego-versterkende middelen en zo worden de "bovennatuurlijke" contacten, -gelijk de heidenen ooit- wél voor eigen overleven en/of eigengewin ingezet.
Elders noemde ik dit "de glimp van het weten wordt door het denken te weten in haar spiegelbeeld getranformeerd".
Dat deze spirituele groeperingen in de wereld als ware Ik-machtsblokken naar buiten treden is menigeen duidelijk. Sommigen hebben het over "Heling van de Aarde" en anderen wijzen U er zelfs op dat… als U zich niet laat bekeren, bent U als mensenziel verloren.
Voor hen die de controle over het denken dreigen te verliezen, zijn al deze spirituele groepen dan ook "gefundenes Fressen".
Is er een verschil met het geloof in een God, die altijd weer in tijden van nood een soort "Hooppil" was voor verder leven? [Zie o.a. de magie van het geloof].

Zij die enigszins bekend zijn met oude overleverde wijsheden ten aanzien van de astrologie, weten dat deze 12 dierenriem-tekens niet louter een 12 maandelijkse aardse invulling zijn van iemands karakter en levensloop.
Het is onderdeel van een 12-tallig sterretekens, die het leven op aarde sterk beïnvloeden.
Zo zijn alle levensvormen, die in het voorjaar geboren woorden behebd met een grote overlevingsdrift "Ik" en hebben alle levensvormen in najaar en winter een zwakkere levensspirit.
Ook deze levensspirit is weer nauw gerelateerd aan deze kosmische electromagnetische energieën die gedurende een jaar sterk wisselt.
Voor mij staat vast dat wij onbewust van deze energiegolven vechten tegen de negatieve of voor ons levens-bedreigende fasen vechten en in fasen van "overvloed" -om in Bijbelse termen te spreken- in hoogmoed vervallen.
Deze cyclus is ook weer in alles terug te vinden, daar alle cycli in ons Universum elkaars gelijke zijn en bovendien -gelijk de raderen van een klok- met elkaar gelinkt.

Mensen met kennis van deze Oude Weetheid weten ook dat iedere kosmische cyclus een cyclus is van 12 keer ±2000 jaar en energetisch weer vergelijkbaar zijn met onze cyclus van zomer en winter.
Wij vieren dan wel een knallend feest met nieuwjaar, maar dit gebeurt kosmisch ook. Wetenschappers noemen dit kil en koud een evolutiesprong, alsof het er zo maar in een keer is! Maar het is allemaal onderdeel van een cyclus, die kosmisch bepaald volledig vastligt. Het zijn allemaal aardse uitingen van deze door recycling ontstane kosmische electromagnetische golven.
Wij zijn met der tijd door ons beheerszuchtig denken al zo ver af komen te staan van al deze energiegolven, dat we deze niet of nauwelijks meer voelen.
Dat betekent dat die negatieve veranderingen in die cyclus voor ons als donderslag bij heldere hemel, ons als noodlot overkomt.
Dit is het gevolg van ons progressief denken, waardoor wij meer en meer in onze Ik-wereld gaan leven. Dit werd ons nagelaten als zijnde mensdom en levend in de eerste graad van bewustzijn. Hierdoor zouden wij "door schade en schande wijs worden" en deze oude weetheid hervinden.
Iedere "sterremaand" aards en kosmisch is een evolutiesprong.
Zelfs iedere dag-nacht cyclus is een mini-mini-evolutiesprong.
Dat voelen we al helemaal niet meer als zodanig.
Bij de evolutiesprong die 'jaar' heet kunnen wij dit tenminste nog met eigen ogen zien aan bijvoorbeeld de groeisnelheidsveranderingen van een jaarring in een boom.
Maar voelen doen we dit ook al helemaal niet meer.
We realiseren ons al helemaal niet dat deze mini-evolutiesprongen een getrouwe afspiegeling is van deze kosmische "jaarcyclus" van 24000 jaar en dat daar net als op aarde 7 vette maanden en 5 magere maanden zijn.
En dan te bedenken dat er zich nog vele van dergelijke systemen zijn, die door nog veel grotere cycli worden gestuurd.
Dat gaat dan onze pet ver te boven en dan vertalen we dat als zijnde magie, totdat wij weten.
Maar één ding weten wij wel al met vrij grote zekerheid.
Iedere ± 24000 jaar -als zijnde een sterrenjaar- zijn er grote omwentelingen.
Dit is nog maar één van de kleinere raderen van de kosmische klok in een 12-tallig stelsel.
Iedere sterretijd vertegenwoordigt daarin een seconde.
Toen men die klok door louter "zien en verbazen" of "watchen" zo'n 6000 jaar geleden in kaart had gebracht, wist men dat wij als mensheid nog slechts 3 "seconden" te leven hadden. Het mag geen toeval heten dat het rapport van Rome hierover sprak en dat het nog zeer gelovige Portugal als volkswijsheid zegt "het leven is slechts drie dagen". Het zijn allemaal vermenselijkte gezegdes afkomstig van die Oude Weetheid.

Wij kunnen dan misschien nu al uit onze bol gaan (=beheersing verliezen), maar dit weerkerend proces is wel al vele duizenden jaren gaande!
Dit proces is onderwijl -zoals alles- in evolutie en/of groeit, gelijk onze culturen groeiden in grootte en in de mate van artificiele electromagnetische energie-productie.
Dat was ook de reden, waardoor mensen van weleer door louter "watchen" de kosmisch klok of watch in kaart konden brengen.
Het is daarmee een proces in evolutie en/of wordt ieder einde van een sterretijd extremer.

Dat de weldenkende beheerszucht op dit moment mensen met volkspropaganda en reclame volkomen kan bespelen, is slechts één luttel voorbeeld hoe wij de controle over onze buitenwereld aan het verliezen zijn. En niet alleen de buitenwereld, maar op veler terrein is ook al zichtbaar hoe het individuele denken de mathematische controle verliest.
Dat wij allen aan deze veranderingen onderhevig zijn, maakte tevens dat er een computer moest worden gemaakt : een machine die voor ons denkt!
Ik kan me bijzonder goed voorstellen dat bijna niemand dit als zodanig beleeft, maar het is wel de realiteit!
Dit alles betekent tevens dat de electromagnetische energiegolf die er nu aankomt, mensen nog veel meer uit hun bol zal doen gaan dan 2000 jaar geleden en al helemaal vergeleken bij 10.000 jaar geleden toen die cyclus van "verval" pas begon en het denken als overlevingddrift het weten ging verdringen!
Als het erop aan komt weten we in feite nog maar een fractie van hetgeen ooit tot in de perfectie geweten is.

Vreemd genoeg beleven wij onze denkevolutie als een groot goed, maar als we ons realiseren dat we na de evolutiesprong naar analytisch rechtlijnig denken de aarde opeens weer als een plat vlak gingen zien, zullen we daar toch vraagtekens bij moeten plaatsen!
Als wij daarbij in ogenschouw nemen dat het lijden -ondanks al ons gedokter- steeds extremere vormen aanneemt, dient men zich toch ook af te vragen waar we zo trots op zijn.
Alles wat de mens ooit aan snufjes ontdekte, was louter ten behoeve van ons overleven. Maar echt beseffen waarom wij zo vreemd bezig waren was er nooit.
De ware zin van het leven was en is voor velen nog steeds een open boek.

Gedurende die denkevolutie gingen wij dus progressief vechten tegen de negatieve fasen van deze zogenaamde kosmische energiegolven.
Ten eerste leidde dit tot zelfoverleven van de mens.
Maar tevens beschermden wij hiermee de natuur.
Naar mijn bescheiden mening deden wij dit al vele sterretijden en staan nu op de vooravond van iets dat vroeger tot een evolutiesprong zou hebben geleid : een ijs-periode.
Met andere woorden : wij verdrongen die ijs-periode en kijken daarom nu aan tegen een snel groeiende aardse temperatuur. [Zie o.a. www.geocities.com/genenboek]
Bovendien leven we nu op de vooravond van de omwenteling van zo'n kosmisch sterrejaar : een groter omwenteling dus.
En dat niet alleen.
Deze keer valt deze piekgolf samen met veel grotere piekgolven uit nog grotere cycli.
Met ander woorden : we leven dus waarlijk in een bijzondere tijd.
Om in vergelijkingen te spreken leven wij in de tijd dat de Big Ben in het hart van Engelenland Londen precies 12 uur slaat en ons terugzet in het jaar 'Zero' - om met Maya-voorzeggingen te spreken.

Maar nu weer terug naar het hier en nu en de dag van morgen.
Er staat inderdaad een veel grotere omwenteling te verwachten dan wetenschappers nu suggereren.
Het is niet voor niets dat de longen van de aarde [de Amazone] dreigen droog te vallen en dat de bloedsomloop van Moeder Aarde [de koude en warme golfstroom] dreigt stil te vallen, als zijnde één van de vele vroegsymptomen.
Het zal waarschijnlijk geen omwenteling zijn van de aardas, doch allereerst een correctie ervan. Het is een correctie daar deze aardasdraaing door mensenhand en/of door onze artificiele electromagnetische energie lange tijd is tegengehouden. Dat is ook waarom culturen zich met der tijd van Oost naar West verplaatsten.
Deze aardascorrectie alleen al zal voldoende zijn om een tsunamie als nooit tevoren te bewerkstelligen.
Of we deze "Noach-fase" nog zullen meemaken betwijfel ik sterk, maar doet weinig te zaken.
Daarvoor zal er - evenals wat in het verleden gebeurde, maar nu grootser dan ooit tevoren - een oorlog uitbreken.
Dit is de voorzegde oorlog tussen de "Macht van Niets" te verliezen hebben en de "Macht van Iets" (rijkdom te verliezen hebben).
Dit is Bijbels beschreven als de laatste en Heilige oorlog tussen Oost en West.
Dat dit met kernbommen over en weer zal gaan is onvermijdelijk, want het is een vechten op leven en dood.
Ten tweede zullen de natuurrampen als gevolg van de door de mensenplaag ontstane opwarming van de aarde allereerst nog extreem toenemen.
Dat kerncentrales hierdoor ook getroffen gaan worden is onvermijdelijk.
Met andere woorden :
Er zal zeer veel energie vrijkomen, die identiek is aan de kosmische energie, die ooit ons uitdijend deel deed gaan bewegen : kernenergie.
Deze energie zal meewerken om de aarde tijdelijk weer opladen en zijn terugval op de zon tegenhouden.
Ten derde zal wederom gestuurd door deze electromagnetische piekgolf de aardse atmosfeer dunner worden, waardoor de aarde ook nog eens een speelbal wordt voor meteoriet-inslagen. Over de herkomst van deze meteorieten kom ik later nog terug.
Dit gebeurde met zekerheid ook in een van de vroegere grote omwentelingen, waardoor de dinosaurus zo acuut verdween.
Maar wederom is deze omwenteling nu groter dan voorheen.
Dat alles tezamen zal het leven nemen en misschien al wel direct het water der zeeën doen vervliegen in de kosmos.
Ook dit gebeurde al tijdens de voorgaande Genesis-dagen, waardoor er steeds meer vast land uit de zee tevoorschijn kwam.
Misschien dat er nog mensen zijn die dit alles wel voor mogelijk zullen houden, maar desondanks blijft iedereen heilig geloven dat dit verlies van leven net zoals vroeger weer tijdelijk zal zijn.
Ik vrees dat er weinig mensen beseffen dat dit onmogelijk is.
Het is onmogelijk, want wij bereikten met onze beheerszucht het plafond van ons kunnen en wisten zelfs de bron van kosmisch bewegen en/of de kern van energie [kernenergie] te gebruiken voor…
Allereerst voor eigen overleven, maar ten tweede om daarmee de natuur te sparen en ten derde om de aarde voor een terugval op de zon te behoeden.
Maar laat mij eerst verder gaan.

De cirkelgang van de aarde om de zon is -in termen van natuurwetten- hoogst bijzonder.
Alle cycli in het Universum zijn elliptische, met uitzondering van planeten zoals de aarde. Het is een evenwichts-situatie, maar -gelijk een balans in evenwicht een zeer onstabiele. Er behoeft maar iets te gebeuren of de balans slaat door. Hoe die balans door het levensmagnetisme exact in evenwicht wordt gehouden wordt later nog nader uiteengezet.
Toen de aarde nog woest en ledig was, was Haar energie ook vele malen hoger en was de baan om de zon nog elliptisch.
Zelfs de weg die de aarde na zijn geboorte uit de zon aflegde was in de Sanskriet-tijd [een ware 'sans écrire' tijd of een tijd zonder schrijven] als symbool aan ons nagelaten. [Zie o.a. op Niburu levenssymbolen].
Het is een symbool dat wij ons eigen maakten als muzieksymbool : de G-sleutel.
Het symbool voor de linkerhand was ooit het symbool over de levenscyclus op aarde zelf en voor ingewijden in de muziek zijn die twee puntjes boven de C de in de Bijbel vernoemde Uranus-brand of Hellevuur.

Het lijkt voor velen ongelofelijk, dat men bij het weten kan komen door de Oude Weetheid over de cirkelgang des levens te bestuderen en neergelegd in dit simpel symbool der 5 elementen. Toch is dit waar.
Wat ik in feite deed was in plaats van de cirkel linksom te doorlopen, rechtsom te gaan.
Het uiteindelijk punt in die cirkelgang is wel eenzelfde.
Alles was tot in de perfectie geweten en is door het eigenwijze denken -zoals alles-totaal verbastaard in zijn spiegelbeeld.
Die "onnatuurlijke" cirkelgang van de aarde wordt allereerst in stand gehouden door het leven.
Men noemt dit het levensmagnetisme.
En aangezien de electromagnetisch energie van de aarde langzaam afneemt werd het leven met zijn levensmagnetisme steeds "vuriger".
Het werd van koud- tot warmbloedig en tenslotte "heethoofdig".
De laatste in die evolutiereeks was de mens, die naast dit levensmetabolisme ook artificiele electromagnetische energie wist te maken.
Ware dit leven nooit ontstaan dan was de aarde al lang op de zon teruggevallen.
Als ik mijn "gedegenereerd mathematisch rekenbrein" erop loslaat, heeft de hele evolutie-cyclus de levenscyclus van Moeder Aarde met zo'n 24.000 jaar gerekt en daarvan is het menselijk aandeel -inclusief het 1000 jarig vredesrijk- zo'n 7000 jaar en/of globaal 33 %.
Dat wij om die reden Bijbels als Lucifer en/of God's rechterhand zijn benoemd, die het leven van onze planeet en de levensvormen daarmee zo lang wist te rekken, mag hier misschien voldoende zijn.

We kunnen dan momenteel wel aankijken tegen een natuur die zwaar te lijden heeft van onze menselijke beheerszucht en een mensenplaag, maar we hebben het collectief van leven als geheel wel al die tijd in leven gehouden.
Dat betekent ook dat als dit leven wat met het menselijk denken zijn absolute hoogtepunt heeft bereikt verdwijnt, die extra krachten ook zullen verdwijnen.
Dan is een terugval op de zon onvermijdelijk.
Voor hen die van rekenen houden en zich verdiept hebben in de Maya-overleveringen met het verhaal van de 12 en 13 baktums zullen zien dat wij momenteel precies gegroeid zijn tot het baktum 13. Het is een groei van een cyclus om de zon van 48 naar 52 weken.
Het spijt me dat het verhaal zo lang wordt, maar het zijn wel louter weetheden die U kunnen doen inzien dat we werkelijk in een zeer bijzondere tijd leven : een tijd van openbaring in alle betekenissen van het woord.

Mag ik als adempause een klein stukje inlassen over de verschuiving van de Greenich-time?
Tijdklok bijgesteld.
In de krant Het Volk [Belgie] werd op 10-11 jongstleden een nogal kille mededeling gedaan dat onze tijdklok moest worden aangepast, omdat de omloopsnelheid van de aarde om de zon iets vertraagd was.
Het is bijzonder jammer, dat dit fenomeen niet enige verdieping kreeg daar het op zich heel bijzonder is en niet zomaar een computerberekening.
Ten eerste is de [bijna] cirkelgang om de zon natuurkundig gezien al een zeer vreemd verschijnsel.
Toen de evolutie van het het leven op deze planeet begon, bedroeg de omgangssnelheid om de zon 48 weken en/of precies 12 maancycli van 28 dagen.
Naar alle waarschijnlijkheid was deze omwenteling toen nog een elliptische.
Deze verlenging van het jaar van 48 tot 52 weken werd en wordt nog steeds veroorzaakt door het leven onder de atmosferische dekmantel van Moeder Aarde.
Sterker nog!
Het is het leven met zijn levensmagnetisme, dat een terugval van de aarde op de zon voorkwam. Dit levensmagnetisme groeide met der tijd van eencellige organismen naar koudbloedige en daarna warmbloedige organismen. Het was een constante groei van levensmagnetisme om de electromagnetische energie van de aarde op peil te houden. Tenslotte plakte de mens daar door zijn artificiele electromagnetisch energie nog een extra periode aan.
Het is het vechten van "materie" tegen het langzaam afnemende electromagnetisme van de aarde zelf, als zijnde een restant van de Big Bang van biljoenen jaren geleden.
Nog bijzonderder is het wel om te weten waarom de culturen aionisch verschuiven van oost naar west om daarmee de aarde precies in balans te houden ten opzichte van de veranderende positie [door die vertraging] t.o.v. ons sterrestelsel.
Wij kunnen dan wel beangstigend kijken hoe nu de natuur door klimatologische veranderingen als gevolg van onze technologische revolutie momenteel zo onder druk staat dat èn de longen van de aarde [het Amozone-gebied] èn de bloedsomloop [de golfstromen] dreigen stil te gaan vallen, maar zonder ons toedoen was het wel al veel eerder gebeurd.
Ook dit is zeker de moeite waard om onder de aandacht te brengen.
Tenslotte is nog het vermelden waard dat door deze vertaging van de aarde om de zon de datum van de nieuwjaar-instelling met die verschuiving van de culturen eveneens veranderde.
Dit vertragingseffect is de laatste tijd sterk toegenomen, maar helaas mag over dit fenomeen niet openlijk gepraat worden, want...
Het zijn kosmische processen, die ik in een elders verschenen artikel over kanker beschreef als het kankerproces van ons uitdijende deel van ons Heelal, dat op het punt staat als Big Crunch ineen te vallen.
Het is onderdeel van "alle cycli die universeel gelijk zijn en waar alles tezelfdertijd plaatsvindt". Het is de mondiaal verkankerde samenleving, die op dit moment aan zijn uitmergelingsfase is begonnen. Het is onderdeel van de mensenplaag als tumor in de natuur, die het leven nu aan een zijden draadje laat hangen.

In het voorgaande heb ik -zei het zeer summier- uitleg gegeven aan het ontstaan van deze kosmische golf van electromagnetische energie als zijnde identiek aan de evolutie van de hartslag in de 6 Genesis-dagen.
Met andere woorden : onze hartslag is een getrouwe afspiegeling van wat er kosmisch gebeurt.
Met evenveel recht had ik dit kosmisch gebeuren kunnen spiegelen met onze recycling van ons afval als zijnde een kankerproces.
Het is in dit geval recycling van afval van het sterren-metabolisme, dat als Melkweg bekend staat en waaruit èn nieuwe sterren ontstaan èn ooit het leven op planeten is ontstaan. Door deze recycling neemt de electromagnetische energie in de kosmos tijdelijk weer toe. Is dit niet weer exact hetzelfde als dat wij door recycling het leven rekken?
De nieuwvorming van sterren is nu astronomisch aangetoond en die sterren verbranden weer, waardoor ze electromagnetische energie afgeven.
Ten eerste is dit m.i. de electromagnetische piekgolf en ten tweede een verklaring voor het nu zo snel stijgende CO2 gehalte in de atmosfeer.
Dat deze sterren gelijk astroiden of meteorieten het leven kunnen nemen -zoals dit ten tijde van de dinosaurus gebeurde- lijkt mij zeer aannemelijk.
Die enorme electromagnetische golf van kosmische energie tezamen met alle kernenergie, die wij gedurende de afgelopen halve eeuw hebben opgebouwd zal de aarde aan de buitenkant wederom opladen.
Die energie is voldoende om enerzijds een directe terugval op de zon te voorkomen en houdt ook de maan vooreerst in een cirkelgang rond de aarde.
Helaas ziet het er voor mij uit dat wij mensen niets meer zijn dan materie en in het spel van de kosmos slechts een schakeltje zijn.

Dat op andere planeten leven is geweest wordt steeds evidenter en ook daar is met zekerheid een evolutie van leven geweest wat zich gestuurd door deze kosmische recycling van sterren-afval en de geleidelijke verminderde vitaliteit van die planeten exact op eenzelfde wijze ontwikkelde.
Dit leven heeft zich al in vroeger dagen "opgeblazen" en deed die planeten -identiek aan waar wij nu mee bezig zijn- weer opgeladen door kernenergie.
Dat zij nog niet op de zon zijn teruggevallen, is mijns inziens louter de veel grotere afstand tot de zon en een andere inclinatie-hoek ten opzichte van ons sterrenbeeldig jaar van evolutiesprongen.
De verhalen van o.a. von Dänicken over vroeger leven dat deze planeet bezocht, zijn voor mij al lang geen science-fiction meer.

Dat het in de kosmos met zijn vele sterrestelsels wemelt van levensvormen, die net als wij in de laatste fase van dit uitdijende deel de kosmos zijn gaan exploreren is daarmee ook iets waarin ik totaal niet aan twijfel.
Dat kan zeker ook een reden zijn dat andere levens -net als wij nu- zich een uitweg zoeken om te overleven en dezelfde kennis hebben om de ruimte te onderzoeken.
Maar laat ons verder gaan met "hoe verder voor onze aarde".

Heel summier beschreef ik hoe deze kosmische energiegolven zich aan ons manifesteert in fasen die samenvallen met zogenaamde aeonen of sterretijden.
Met andere woorden : na deze piekgolf komt er zeker weer een volgende dip.
En die volgende dip van kosmische electromagnetische energie zal ongeveer een halve sterretijd later zijn.
Maar op dat moment is er geen levensmagnetisme meer wat deze dip met artificiele energie tegenwerkt - zoals het leven als geheel dit deed en de mens in extreme mate. Dan zal naar mijn mening eerst de maan weer op de aarde en daarna zal dit complex op de zon terugvallen.
Dit is het begin van een domino-effect wat logaritmisch versneld het gehele expanderende deel van dit deel van het Universum ineen zal laten vallen.
Het is alsof de film van dit expanderende deel in een razend tempo wordt teruggedraaid.
Het is ook om in termen van Stephen Hawking te spreken een Big Crunch, die samenvalt met een Big Bang in het andere deel en/of het grootste zwarte gat in de kosmos.
Het is daarmee de geboorte van een totaal nieuw sterrestelsel en een verdwijnen van dit deel in een nieuw zwart gat.

Ooit werd ons nagelaten dat alle cycli in ons Universum elkaars gelijke zijn, omdat alles uit alles geboren werd.
Twintig jaar van mijn leven gaf ik al mijn energie aan het levenselicter voor de zoogdier 'mens' : het moederkoek-enzym hyaluronidase. Zodoende kwam ik achter het lijden aan ziekten en oorlogen.
Tien jaar van mijn leven gaf ik al mijn energie aan de levenselicter voor kosmisch bewegen : de electromagnetische energie afkomstig van een Big Bang van biljoenen jaren geleden.
Tientalle, misschien wel een kleine honderd cycli heb ik weten te ontrafelen en steeds weer bleek de oude wijsheid aangaande 'de cycli die elkaars gelijke zijn' de waarheid zelve.
Natuurlijk worden voorspellingen hieromtrent met grote scepsis bezien.
Wij geloven slechts dát wat wij wetenschappelijk hebben kunnen bewijzen.
Wij geloven slechts wat we met eigen ogen kunnen zien.
Dan pas is het een vaststaand feit, maar we vergeten dat alles in beweging is en constant verandert. Daarom lopen we altijd achter de feiten aan.
Zeker als het handelt over iets waar we als de dood voor zijn -"de dood zelve"- bekritiseren we dit met "eerst zien en dan geloven".
Maar is dat niet het manko van het menselijk denken, waardoor wij altijd weer handelen als het kalf al verdronken is?

Tenslotte iets waar ik al zoekend naar "Het al wat Is" mee geworsteld heb als visueel beeld van ons Universum als geheel en wat geleidelijk door wetenschappelijke ontrafelingen ten aanzien van ons Universum steeds meer vorm kreeg.
Waar bevindt zich het inkrimpende deel van ons Universum?
Is dit binnenin het uitdijende deel of is dit een grootmacht daarbuiten?
In een enkele jaren geleden geschreven boekje "Krijgt de Bijbel toch gelijk" met als subtitel "De zwangerschap van Moeder aarde" beschreef ik beide delen nog als aparte grootheden, doch suggereerde reeds dat het ook heel goed een geheel zou kunnen zijn.
Nu enkele jaren later kan ik met vrij grote zekerheid zeggen dat -sprekend in vergelijkingen- ons Universum als geheel gelijk een "baarmoeder" is, waarvan de baarmoeder-wand het expanderende deel van het Universum is en het super-zwarte gat de nieuwe vrucht is die zich in het donker ontwikkeld en na een zwangeschapsduur van biljoenen jaren als een ware Openbarende Big Bang naar buiten wurmt.
Een van de recente ontrafelingen op kosmisch niveau is, dat men heeft kunnen vaststellen dat ons expanderende deel van het Universum nog steeds uitdijt.
De conclusie die hier in wetenschappelijke kringen aan wordt verbonden is, dat een door Stephen Hawking gesuggereerde op handen zijnde Big Crunch nu nog utopia is. Maar die mening kan ik zeker niet delen.
Het "inkrimpende deel" [het grote zwarte gat] van het Universum staat op springen en is gelijk een ballon nu nog steeds groeiende.
Zo heeft het er alle schijn van dat ons expanderend deel nog lang niet is opgebrand, maar het is wel de schijn die bedriegt.
De recente ontdekkingen van nieuwe sterren in de Melkweg geven nog extra steun aan deze utopie. Maar het is wel recycling van sterrenstof of afval van die sterrenverbranding, gelijk wij ieder einde van een cultuur gingen recyclen om het leven te rekken.
Het is zoals kanker een ultimate poging is om het leven te rekken en wat versneld tot een uitmergeling leidt.
Het is zoals onze verkankerde samenleving aan het recyclen is als een ultimate poging te overleven.

Terecht zult U tenslotte de vraag stellen hoe dit progressieve recyclingsproces in de kosmos kon ontstaan.
Terecht zult U vragen waarom dit proces er niet altijd is geweest.
Ook daarover kan ik nu eenvoudiger spreken nu men met de technologie in staat bleek diep in het Universum door te dringen.
Men heeft die Melkweg inmiddels zichtbaar kunnen maken. Het is een spiraalvormige sliert, die vanuit het centrum van het Universum lijkt te ontstaan.
Men weet al heel lang dat dit deel van het Universum warmer is dan het inkrimpende deel. Tevens weet men dat een bomontploffing in het centrum een soort vacuüm doet ontstaan. Dit zal zeker bij een Big Bang ook zo zijn geweest.
Zo werkt dit zwarte gat als een soort draaikolk en/of een stofzuiger voor het sterrenstof. Naarmate die stofzuiger voller wordt wordt zijn zuigkracht minder en onderwijl neemt de electromagnetische kracht van materie daarbuiten af.
Tenslotte komt er een moment dat de sterren dreigen te stikken in hun eigen vuil en dan zal de wrijvingswarmte van sterren met hun eigen afval. Die wrijvingswarmte zal zowel de sterren als dit vuil weer opwarmen. Dat is de recycling aan het einde van de lemniscaat van uitdijiing. Dat is het rekken van de levendigheid van dit deel van het Universum.
Dit betekent dat het nieuwe leven uit het grote zwarte gat -"Alles is in alles elkaars gelijke"- ook weer uit stof geboren wordt.
Is het sprekend in vergelijkingen niet weer exact hetzelfde hoe een zwangerschap in de baarmoeder groeit door voeding van buiten?

Als men zou hebben geweten dat niet alleen de aarde een groei doormaakt van 12 naar 13 baktums door iets wat heet recycling, maar dat dit exact hetzelfde opgaat voor de sterrenhemel boven ons, hadden wetenschappers zeker niet zo snel geweest om zulksoortige luchthartigheid de wereld in te sturen.
Op dit moment zijn de verschillen tussen yin-krachten [fusie of inkrimping] en yang-krachten [fissie of uitdijing] zo goed als aan elkaar gelijk gegroeid en Bijbels beschreven als "Groei naar gelijkheid".
Is het toevallig dat de vrouw als yin vroeger ± 8 % langer leefde dan de man als yang?
Is het toevallig dat dit verschil momenteel zeer snel genivelleerd wordt?
Is het toevallig dat onze zwangerschapscyclus van 36 weken exact overeenkomt met een genesiscyclus van Moeder Aarde en dat dit bij de vrouw tot een vitaliteits-verhoging leidt van een kleine 10 %.
Is het toevallig dat de bevalling op gang komt als de ongeboren vrucht zijn eigen stofwisseling ter hand neemt en dat de mens als Lucifer met zijn artificiele warmteproductie in feite hetzelfde doet?
Zo zijn er honderden toevalligheden, die erop wijzen dat de energetische verschillen tussen yin en yang genivelleerd zijn.
In termen van de energetica van eb en vloed zouden we kunnen spreken van dood tij.
Dat is wat de spanningen in ons Universum als geheel momenteel zo hoog doet oplopen en niets meer, gelijk de spanningen tussen man en vrouw de laatste tijd zo groot zijn geworden.
Wat boven ons gebeurt is niets meer of minder dan ons oeverloos gevecht te overleven.
De vertellingen van Jesus in het Evangelie van Maria Magdalena als dat de begeerte van materie om te overleven zijn gelijke niet kent, is mijns inziens zeker niet van toepassing op de materialistische mens alleen. Het verhaalt over het kosmische proces van recycling om te overleven.

Het is het menselijk denken dat altijd weer spiegelbeeldige conclusies trekt uit gegevens als zijnde de spiegel en/of omkering van het diepe weten.
Het is ook weer een van de duizenden nalatenschappen van de Oude Weetheid, die daarmee wist dat wij slechts door vallen en opstaan en door schade en schande wijs zouden worden.
Het was tenslotte de tijd, die mij deed zien dat die Oude Wijsheid helaas gelijk had.
Ook ik had graag het tegendeel gezien.
Hoe graag ik dit alles voor menselijke maatstaven positiever had ingevuld, voor mij is zeker dat de Oude Wijsheid gelijk had met haar nagelaten visie : "Het einde der tijden is daar als wij zouden zijn uitgegroeid tot een wereldcultuur".

De zin van het planetaire leven was niets meer dan een onderdeel van een proces in het uitdijende deel van de kosmos, dat heet : een nivellering van het energetisch verschil van ± 8% en/of 1 baktum ten nadele van deze fissiewereld.
Door deze nivellering werd het oneindig bewegen van de kosmos gegarandeerd.

Waarom willen wij niet weten waarom wij het leven lijden?

Bron: wetenschap-eindtijd.com

Kortgeleden werd er een kinderboek bekroond met deze titel en… de leugen van Sinterklaas en Zwarte Piet was er heilig bij.
Het boek werd zeker niet voor niets bekroond, want "de jeugd, die de toekomst heeft" heeft een steeds somberder toekomstbeeld.
Men noemt dit zo kernachtig "Een leugentje voor bestwil", maar bestwil voor wie?
Om ons geweten te sussen richting onze kinderen?
Of dit alles nog werkt in een wereld die van leugen en bedrog aan elkaar hangt is mijns inziens zeer twijfelachtig.
Toch lijkt het zo'n levensechte en reëele vraag in een wereld waar momenteel alles in razend tempo fout lijkt te gaan.
Maar of we écht willen weten wat de zin van dit progressieve tranendal des levens van kommer en kwel is, is een haast utopische vraag gebleken.
Haast niemand wil er iets van weten.
-Zij die het geluk gevonden hebben leven in de wolken, denken nergens over na en gaan door op de ingeslagen weg naar meer en beter.
-Zij die dit geluk niet beschoren is, houden zich vast aan de volkswijsheid "Het is nooit zo donker of het wordt wel weer licht". Onderwijl vluchten deze minder "bedeelden" weg in een van de vele illusies van "brood en spelen voor het volk" om even te vergeten wat hen zo slaafs en ongelukig maakt.
Daar tussenin is een immens groot "zwart gat" van onwetendheid over de ware zin van het leven.

Als het er op aan komt willen wij alleen maar weten wat in onze ogen "zinvol" is.
Maar wat is zinvol in het weten dat we op een dag het leven met de dood moeten bekopen?
Wat is zinvol in het weten dat ieders levensloop van A tot Z in de genen verankerd ligt?
Wat is zinvol in het weten dat geluk en ongeluk - gelijk oorlog en vrede of liefde en haat - als een twee-eenheid bij elkaar horen?
Dat betekent dat een periode van vermeend geluk altijd wordt gevolgd door ongeluk,want …
De waarheid ligt in het midden.

Wat is die "eigenzinnige gelukszoekerij" en waar komt die vandaan?
Waarom luidt de volkswijsheid "Geluk is met de domme"?
Is dat misschien de reden dat zij die in de wolken leven ons moedwillig dom houden met leugentjes om bestwil?
Dan zijn er de gezegdes "Men leert van zijn fouten" en "Door schade en schande wijs".
-Waarom moeten wij dan zo nodig studeren en worden fouten bestraft?
Hebt U wel eens iemand gezien, die moedwillig fouten maakt?
Ja, hooguit zij die denken te weten wat goed voor de ander is en doen dat dan "om het leugentje voor bestwil", gelijk kinderen valse hoop wordt gegeven!
Men noemt dat zo leugenachtig "sociaal-voelendheid", maar die schil is vreselijk dun. Prikt men daarin dan is het meer "de eer, die werkt als een geweer". Ik noem het liever onze schijnheiligheid van "denkentewetenwat goed voor de ander is. Het is het verhaal van de balk en de splinter.
Neen, het is onze mateloze betuttelende beheeszucht van onze mindere op alle niveau.
Als het erop aankomt staat de machtswellust ons allen op het lijf geschreven.
Als ik naar al deze kleine weetheden kijk naar de wereld van vandaag, lijkt het er eerder op dat we op zoek zijn naar het ongeluk in plaats van het geluk!

Ruim 15 jaar geleden alweer legde ik het doktersbijltje erbij neer.
Aan alle kanten was duidelijk dat niemand iets wilde weten over de oorzaak van ons progressief lijden.
Iedereen was louter op zoek naar beter en niets meer.
Drie jaar later verliet ik gedesillusioneerd de "verkankerde samenleving" met als bagage vele tientalle levensvragen.
De hamvraag was wel "Waarom wil niemand iets weten"?
En vreemd genoeg spande de gestatuste weldenker daarin de absolute kroon.
Mag ik daarmee stellen: Des te weldenkerder des te onwetender?
Heeft men dan werkelijk zand in de ogen of waren het louter dollartekens?
Dat stinkend geld niet gelukkig maakt is genoegzaam bekend en er hangt ook niet voor niets het label aan van rijk"dom".
Maakt rijkdom misschien ziende blind?
Iedereen kan toch zien dat we collectief steeds zieker worden van of ondanks al dat gedokter.
Maar daarnaast was er de verkankerde wereld-samenleving, die mij meer zorgen baarde dan wie dan ook. Ook daar bereikte ik slechts mee dat ik collectief tot doemdenkerige gek werd verklaard.
Vreemd genoeg schijnt "deze geestesziekte" het nog steeds bij niemand indruk te maken, terwijl iedereen bij ieder knobbeltje direct gillend naar de dokter rent.
Is dat onze vermeende sociaal-voelendheid?
Nu 15 jaar later wordt internet gevuld met tienduizenden websites over eindtijd, apocalyps, global warming, oorlog tussen Oost en West en een progressieve verzieking van lichaam en geest.
Zoals aan ieder einde van een cultuur deed ook nu spiritualiteit zijn intrede als vermeende vluchtweg voor de dood.

Het waren 12 moeizame jaren in de eenzaamheid, waarin de tijdgeest mijn vriend en vijand werd.
Het werd mijn vijand, omdat de progressie van de verkankering van de wereldsamenleving zich als reëele kanker ontwikkelde en ik nergens gehoor vond.
Er ontstonden uitzaaingen als gevolg van onze expansiedrang en niet te vergeten een groeiende hoogmoed t.g.v. "de luxe van een kankercel te zijn".Voor politici en economen heet dit "de economie moet groeien om gezond te blijven"!
Wie komt daartegen in het geweer?
Niemand toch!
Ja! Hoogmoed voor de val als zijnde een onvoorstelbare arrogantie van ons Westerlingen. Met een gevoel super-geniaal, interlectueel en intelligent bezig te zijn en alles te kunnen beheersen, worden alle problemen afgedaan met "Daar komt gewoon een oplossing voor". Volksvertegenwoordigers spreken zelfs al van "kosmische intelligentie".
Dat dit nog steeds hoogtij viert behoeft hierin geen enkel betoog en daarbij past zeker geen schaak-mat stelling ten aanzien de nabije toekomst.
Is het niet vreemd hoe rijk-"dom" werkt?

Maar de tijdgeest werd tevens mijn vriend, omdat ik meer en meer bewijzen kreeg over het einde der tijden als zijnde een van A tot Z in de sterren geschreven proces.
Wederom waren het bewijzen waar niemand - maar dan ook helemaal niemand - een seconde van wakker scheen te liggen.
Het werd tevens mijn vriend, omdat ik met al dat zoeken naar levensvragen tenslotte ook inzage kreeg in het spel van oneindig bewegen van de kosmos en…
Met het hervinden van die wijsheid kreeg ik tevens inzage in mijn hamvragen des levens "Waarom leven wij" en "Waarom lijden wij !"
Tevens kreeg ik antwoord waarom wij altijdeneeuwig op zoekzijn naar het geluk van beter.

Gek genoeg viel door het oplossen van die vragen bij mij alle boosheid weg richting allen, die mij in het verdoemhoekje hadden geduwd.
Ook de nu in opspraak gekomen Matrix en andere wereldse en kerkelijke gezagsdragers kregen een ander gezicht, want...
Ten eerste werd steeds mij duidelijker dat wij dit allemaal zelf in de hand werkten in onze eigenzinnige zoektocht naar beter en meer geluk.
Kozen wij niet democratisch onze volksvertegenwoordigers voor hogere lonen , meer pensioen en …veiligheid?
Zo stemmen wij hedentendage toch nog steeds!
Puur uit eigenbelang !
En voor wie stemmen wij?
Wij stemmen voor weetloze weldenkers, die ons dit geluk beloven!
Maar helaas beseften wij niet dat we daarmee de geschiedenis lieten herhalen, waardoor wij nu weer in een soort Herodes-tijdperk zijn aanbeland.
Maar…
Ik weet nu ook dat het nooit anders had kunnen gaan dan het nu gaat en daarmee is voor schuld en boete individueel en collectief totaal geen plaats meer.
Het had nooit anders kunnen gaan in het weten dat "denken te weten wat zinvol is" de spiegel van de waarheid is.
Het had niet alleen nooit anders kunnen gaan, maar het hoorde bij ons mens"dom" zijn en was onderdeel van het evolutieproces, waardoor wij iets essentieels missen wat heet "innerlijk vertrouwen" . Het is ons hersendefect wat ons zo onevenwichtig en hunkerend naar beter doet zijn.
Dat is onze zoektocht naar beter, die globaal wordt gezocht in òf beheerszucht van wetenschap òf spiritualiteit .
Maar beide zijn een illusie, die maakt dat de geschiedenis zicht tot het einde der dagen herhaalt.
Ik bewandelde de weg van wat heet wetenschap en kwam de illusie tegen, waarna ik ook de illusie van spiritualiteit leerde zien.
Hiermee is het ook begrijpelijk dat niemand daar iets van horen en zeker niet dat wij een braindefect hebben!

Zodoende leerde ik berusten, dat "het is wat het is" en werd zelfs blij dat ik in deze bijzondere tijd van "Het openen van de boeken" of "De Openbaring" hier op aarde mocht zijn.
Ik zag door al dat zoeken de zin van ons zinloos bestaan, waardoor ik ook met een lach en een traan naar mijn eigen leven kon kijken.
Ik werd dankbaar dat ik op kosten van de weldenkende gemeenschap in alle rust mocht verder studeren naar de zin van ons leven en lijden, nadat ik "democratisch" was verketterd tot waanzienige.
Dat is ook de reden, dat ik meende dat ik dit alles zeker niet als eigendomme waarheid in mijn graf wil meenemen: ook al wil niemand iets weten want....
Want globaal heeft 50 % zich verstopt in de illusie van wetenschap en de andere helft in het geloof.
Het wapen van ongeloof heet "Niemand heeft de waarheid in pacht", doch het was louter hervond wat ooit tot in de perfectie geweten is.
Het was louter hervinden van een weetheden die duizenden jaren geleden al precies bekend waren, maar door het eigenzinnig denken beter te weten tot illusie werd.

Ik schreef reeds honderden verhalen en voeg daar nu - naar aanleiding van dit "genobelde" boekje voor kinderen - nog een enkel verhaal aan toe.
Het is een kleine samenvatting over "De zin van leven voor aards en kosmisch welzijn".
Zo er mensen zijn die stiekem toch willen weten wat ooit geweten is, kan ik dit slechts als dank voor mijn leefgeld teruggeven.
Anderen raad ik aan het aangeprezen kinderboek "Waarom leven wij" te lezen. De strekking ervan moge duidelijk zijn: "Het is nooit zo donker of het wordt wel weer licht".


voetnoot:
Met een lach en en een traan besluit ik hiermee een punt te draaien aan deze website, want in feite heb ik alles al beschreven.
De tijd zal leren of mijn reconstructie van de oude wijsheid de waarheid benadert of niet.
Dat een en ander nooit publiekelijk ter discussie zal komen voordat de wederopstanding van Jesus een feit is, is nu wel meer dan duidelijk.
Maar hij komt pas als het kalf verdrinkende is, want in Gods ogen gaat alles perfect!
Dat "De Nieuwe Reporter" recent in zijn nieuwsbrief vermeldde dat journalisten meer moeten inspelen op de angst van mensen om respect af te dwingen om zelf te kunnen overleven, hoort zelfs ook bij het spel van de eindtijd.
Het is helaas "ieder voor zich en God voor ons allen", ook al doen wij ons zo schijnheilig sociaal-voelend voor.
Dat alleen al betekent, dat wij tot het einde der dagen met ons allen zullen blijven Zwarte Pieten en nooit willen weten van de hoed en de rand.


zondag 13 februari 2011

Cosmic super-wave

bron: wetenschap-eindtijd.com (link)


The Cosmic super-wave of electro–magnetic energy. 


The end of life on earth.

The preparation for a new life phase coming out of the big black whole, the center of the Universe.

The last pages of the Prophecies of the Bible.

The cosmic sense of planetary lifeOriginal article: S.W.Bok: ex-medical specialist and cancer-researcher
Translation by Dries van Gijsel, reporter of NML Belgium

Sometime ago cosmologists stated that there was coming an electro-magnetic wave.
It was said that this should cause lots of strange phenomena in nature.
This wave should have its peak around 2012 and was speculated to be an episode of temporary changes and even affect high tech instruments, but for mankind themselves of minor importance.

-Is it a coincidence that the Mayan calendar ends on 2012 as well?
-Is it a coincidence that December 24th, as it is known as being the fictive birthday of Jesus Christ?

If we read the Bible as being a bibliography of life on earth or as one huge process of origination, genesis or pregnancy, then the day of birth of Jesus Christ could be the date of birth of this huge pregnancy. Then it looks like one of the thousand comparisons of the Holy Truth concerning the cycle-wave of life. Then it is our incomprehensibility, which made this book to a magic religious document.
[See also the Dutch article : "The pregnancy of Mother Earth and its cosmic reason to insure eternal movement"].

This includes that the numbers of omens with all kind of catastrophes don't predict good news for our future. In looks like labor pains, which ends in a release of life.
Are this the contractions and Bibles storied like Revelations, about which I wrote previously?

This story about the Cosmic Super wave was spread into the world by a group of Belgian seekers of 'No more lies'; they bring news, which common reporter doesn't pay attention too.
It is like the Niburu.nl paper in the Netherlands, where I published recently many articles about our near future.
The article received the name:"Exponentiele zonnevlammen kan ons bewustzijn buiten ons lichaam doen treden".
The translators of this scientific article end with the cautious conclusion that all living creatures could become spiritual and that the world possibly could become a very peaceful place to live in.[Indian Daily News]
In my humble opinion and owing to my knowledge body and soul are one and every form of spirituality is a 'wishful thinking' in magic, which disappears from the moment one "knows".
As we read the bible in the context of a mother who becomes pregnant "genesis" of life under Her coverage, then peace should return for Her at the moment that She released (Revelation) this struggle for life.
This would perhaps be the realm of a period of peace and/or the predicted Paradise of 1000 years.

-Is it a coincidence that this publication came together with the description about aeonic waves of disease and controlled by - what I called – a cosmic heartbeat: an equal wave of electromagnetic energies as being a electrocardiogram?
-Is it a coincidence that an equal wave can be found in an electron at the end of its turn-around its nucleus? Scientists speak about a beat as well.
In this article about the cycle-wave of cultures, these cosmic waves of energy was related with the destruction of the dominating culture at that moment.[See articles about the cycle-waves of disease and cancer].
This is a returning phenomena, owing to which history repeat until the end of our days, like it was left once.
I am only a disciple of the Ancient Wisdom.
I became a disciple after my life long search of cancer and our suffering in general.
-It was a reversal in my life and this reversal started when I had re-discovered the origin of cancer.
-It was a re-discovery, because the image of this disease was already known thousands of years ago in its perfection.

This wisdom – let us as being "the doctrine of the 5-elements" – told us that 'Everything that exists' passes equal circles and that everything happens at the same time.[see Ohmy News International]
From that time my research was called: "looking" at everything what's named life and trying to bring in together in one cycle as "everything is so big so small".
I walked the cycle back, as where my scientific colleagues walked forward.
Owing to this I came a fraction earlier to the beginning that also represents the end of the circle.
It was a real RE-search, as everything was known already thousands of years ago.

My conclusions about the consequences of this super wave are in a complete contradiction with the scientific futures forecasts at the one hand and certainly to the idea of the writers as if we should end up temporary in some kind of peaceful paradise.

Nevertheless people who think "in some kind of transformation to a higher form of consciousness" are partly right.
-It is half of the truth and like telling half of the truth it is the lie.
-It is what we call a "wishful thinking".
-It is touching essences and this 'knowing' transforming into 'think to know' and/or its mirror image.
-It is the returning misleading, which is so very typical for each end of a culture cycle in with spiritual illusions reaches its peak before a general destruction.
One spoke about a transformation of consciousness, but nobody realizes that it is a consciousness from the first grade of consciousness [the purely "I am-Perception" or Egocentricity] to a fourth as being the dematerialized state. We live now in a consciousness of seeing blindness and hearing deafness at the end of our days, after which we should transformed to our cradle of being: the dust.
-It is all interpreted in mirror pictures, because thinking in the mirror of the old knowing.

First of all it is known that this raised electromagnetic radiation could bring people in some kind of trance-situation.
Electromagnetic energy is an energy coming from the Big Bang, which brought all material in movement and this energy decreases with time.
-This energy was eventually a balanced sinusoid wave and deformed slowly into an image that's identical to an electro cardiogram.
-This phenomena was extensively described in the Dutch book "The Holy Truth of the Bible ".
-This weird peak of electromagnetic energy is here already a long time.
-This wave of energy is here just as long as there's life on this planet and was called in Jesus stories "The fighting of material who does not know its equal".[The gospel of Maria Magdalena]
At time of the origination of life this wave was still minimal.
At that time it resulted in the fusion of hydry"gen", oxy"gen" and carbon.
It was the beginning of the water-phase on earth after a period of acid rain.
During time this fusion and/or recycling of cosmic dust in a fission-world grew every aeon and every ice-period as being a super-jump of evolution.
These aeonic waves taken place simultaneously with the disappearance of cultures and are identical to the recycling of those cultures at the end of their days.
These waves increased during time.
In other words: we are nothing more than recycling of comic dust and did once – about 360 million years ago - arise the water phase on our planet, where life evolved from it.
During time this episodically recycling became bigger and bigger and right now new stars and meteorites arise from that dust.

I will return at this subject again in the framework of "everything above and below is equal".

At this moment the electromagnetism of the earth itself is very low and according to scientifically measures lowers then ever.
This was certainly different in the ancient times and at about 6000 years ago one found not only the acupuncture-spots on the body, but also the ones of our Mother: Mother Earth.
That this represents the equal principal "everything that is" is mentioned abundant.
These acupuncture-spots and/or cross points of meridians of Ley-lines are places of raised electromagnetic irradiation.
It is again equal for the body and for earth.

On earth these acupuncture points are leading towards a special "natural phenomena".
On earth these were the sacrificial places of nature people.
At a later moment temples and churches arose on these spots of electromagnetic eruptions.
From ancient inheritance it was told that that these so called sacrificed places were places where you couldn't live.
It was like one were struck into some kind of trance and lost the spirit of life and/or the individual survival drift.
One lost their -so called- Ego.
It was like one was stepping out of his/her body and got contact with higher forces.
Those places were spots of meeting for ritual dances as preparations before a war. In this trance people lost their fear for death and could surrender himself totally for the war.
Later on there were build churches on those places to convert the "heathens" to religion and in particularly to convert them to Christianity.
Wasn't this the chosen spot to build churches?
A strange incident was that these places also enjoyed a sort of magical protection against calamities of nature as well as against human hand's violence!
Around these magical spots people gathered round and created the big cities during time.
This is one piece of the puzzle, whey one gives such a strange interpretation of increased spirituality to this cosmic super wave of electromagnetic energy.
But there is more!

Owing to the anthropological research concerning cultures one could determine that it weren't only a war, which resulted in disappearance after a phase of recycling.
It also seemed to come together with spontaneous fires: fires who seem to come out of nowhere.
This is another consequence of this cosmic super-wave of electro magnetic energy.
This super-wave is a recently found scientific issue, but it was present
is our technology, which should re-discover the truth about -among other - the step-wise evolution.
It was predicted to occur at the end of our days.
It is RE-searching like everything once was researched in its perfection.
This was left us as "Everything in the Universe is following an equal circles and everything happens at the same time".

Is our technological explosion, which forced us again to recycling as the ultimate attempt to survive again identical with something that happens above us?
For me this is a rhetorical question, because…
What is happening here, is happening above us in a huge process and this process is exactly equal and happens at the same moment.

We live already some period in the phase of this increasing electromagnetic energy and described as being the so-called Shumann-resonance.
This raised electromagnetic energy resulted already into unimaginable fires, which burned among others one third of the forests of Portugal.
It was as typical human attitude of enemy thinking to blame criminals, but many people has seen that these fires originated spontaneously.
It is the discharges of this electromagnetic energy that flared up the resin in trees.
Probably both are true, because also human attitude becomes more aggressive because of the super wave.
It is like the "heathens" of the old days prepared themselves for war.
History really repeats to the end of our days.
Didn't clairvoyants already predict that the whole Iberian Peninsula should turn into a desert?
But nobody realizes that we now we're living only the beginning of this energetic wave. Its maximum will be reached at the end of 2012.
That wave of cosmic energy shall multiply in the very near future, because all processes are logarithmically.
Will everything burn down in the near future?
Was this the predicted burning in Uranus?
It is part of my re-search that religion found its cradle in this Ancient Wisdom as well. All part of the ancient stories, which could not be interpreted properly or used for own survival, was interpreted as being magic? [See: Ohmy News International, The cradle of Faith]
That's the reason why acupuncture itself, astrology and many other useful knowing became scientifically explored.

It is not only nature, which suffers from this increased electromagnetism.
Also the influences on mankind are already visible nowadays
Can I give just an example?
Lots of young people these days who lost the intern control (going out of their mind) receive all kinds of resignations caused by this raising electromagnetic wave and this expresses itself in extreme parties, but also in progressive form of assault.
The first ones are no threat for governing groups. They are even stimulated, because it brings a lot of money in treasury and the second group is knocked down brutally.
The recent riots in Paris are a good example of the lost of control.
This "going out of their mind" are discharges of the "thinking brains".
But again: so above so below.
Also in the cosmos there are spontaneous discharges.
Weren't the mysterious crop circles by Russian investigators attributed to these cosmic energies?
Aren't those the mysteries of UFO's as well?
Even recently a meteorite was sawn in Australia as well.

It is all phenomena, which shall undergo extreme acceleration!
If you picture the electrocardiogram with the high peak and the deep valley at the end, it becomes more than clear how fast these changes will be.
In other articles and books I named this phenomenon the heartbeat of the cosmos.
It developed at the same time above us as the heartbeat of living specimen developed during the evolution on earth.
Isn't it unimaginable how ancient knowledge described this complex process on such a simple way by "all cycles are each others equal and everything happens at the same time"?
Even the Bible left us this acceleration of the events as "At the end of days everything shall occur with flowing acceleration".
This is also the reason why almost no one can believe that this transformation could be completed within 7 years, while "everything seems so well controlled and natural".
But there is much more that claims the attention.

Another phenomenon of this already presents electromagnetic wave is, that on this moment the spiritual groups shoot out of the ground like mushrooms.
All kinds of "resignations" and "trance"- experiences (certainly in the dominating culture: the West) are becoming a normal phenomenon.
People feel that and to strengthen those feeling lots of young people reach out to stimulation with all kind of drugs.
About this aspect I wrote among other things in Niburu.nl recently.
Wasn't this exactly the same in the old days?
But all these "spiritus-movements" with all sorts of so called inaugurations and therapies are defiantly Ego-reinforcing and like that the "supernatural" contacts, - like the Maya's and Eastern people once – are used for their own survival or personal interests.
One can see deep essences of life during such trips and transform it afterwards in "wishful thinking" and/or the feeling of having power concerning others.
During my medical research I confirmed it by opening the bridge between the left and right part of the brain, named corpus callosum.
That these spiritual groups stepping out in the world as it are strong Ego-power systems is many a man clear.
This wishful thinking is a very strong one.
Some groups even talk about "the healing of the earth" and others point out that…"if you won't convert, you are lost as human soul".
For them who feel loosing the control over there own thought, all those spiritual groups are "gefundenes Fressen".
Is there a difference with Faith in a God who became a "pill of hope" in endangered situations?[see the magic of faith].

Those who are slightly familiar with the source of Ancient Wisdom named as astrology know that these 12 animal-oar signs aren't just a 12 monthly earth interpretation of someone's character and life course.
It is part of a 12-numbered star sign, which influence life on earth completely.
Its like all living specimen which are born in spring-summer are gifted with a strong survival instinct or ego and them who are born in autumn-winter have a much weaker life spirit.
This spirit of life is strongly related to these cosmic electromagnetic energies that changes during a year.
For me it is clear that we fight -unconsciously of these energy waves - against the negative or life-threatening phases and in phases of "abundance" – to speak in Biblical terms – to expire in pride. Even this period of pride is related to this electrocardiogram.
In other worlds: By having knowledge concerning the influences of electromagnetic energy during such an aeon on can predict the future beforehand.
This was called "The pride before the fall" and again marked every end of a culture as well.
But having knowledge of this energy one can also use it as being a "weapon" to influence people as well. One says that this is already used in many occasions.

People with knowledge about this Ancient Wisdom know also that every cosmic cycle is a cycle of 12 times ± 2000 years and are energetic similar with our cycle of summer and winter.
We do celebrate an exploding party with New Year but this happens cosmically the same way.
Scientists name this phenomenon an evolutionary jump, like it's suddenly there and just like that!
The underlying reason was and still is not resolved.
But it's all part of cycle-waves.
It is all earthly expressions of these cosmic electromagnetic waves, which arisen owing to recycling of cosmic dust of the metabolism of stars.
Owing to our "thinking", we already created such a great distance from nature and all these energy waves that we don't or barely feel these changes anymore. We don't feel it, but still we act on it.
-This means that those negative changes in that cycle happen for us like it is our destiny and positive changes are directly ascribed owing to our own intelligence.
-This is the result of our evolution of thinking, which finally resulted in living completely in our own ego-world and no more.
-This process was also predicted as living in the first grade of consciousness.
It is the Bible's saying of seeing blindness and hearing deafness at the end of our days.
Because of this attitude we should become wise by falling and erecting only and so re-discover this old knowledge.
Each aeon is such a leap of evolution, but each aeon this is more distinct.
But each year is also such a leap.
Even each day-night cycle is a very small evolution-leap.
We just don't feel it anymore.
With the evolution leap of a year we can still see this with our own eyes e.g. at the growing speed of a tree. Leading to year-rings .
But we don't feel this at all.
We don't realize at all that these small evolution leaps are a true reflection of this cosmic "year cycle" of about 24000 years in which -like on earth - 7 grease months and 5 skinny months are present.
How can we even imagine that there are more of such systems which all are controlled by even greater cycles as well?
Isn't it unbelievable that one found this whole watch of cosmic cycles only by watching?
But there's one thing we already know for certain.
Every ± 24000 years - as being a "star year" – there are much greater cycles.
Every zodiac itself represents one second of this cosmic watch.
It is the second hand of the cosmic watch.
At the moment that monks mapped this clock by only "see and astonish" or "watch" it was about 6000 years ago.
At that moment these people knew that mankind had only 3 "seconds" and/or three zodiacs to live. [See the book: Christianity, a perfect crime passionnelle]
It cannot be coincidence that the rapport of Rome spoke about this and the very religious Portugal as popular wisdom says "life is only three days".
It is all ordinary sayings, which found its cradle in this Ancient Wisdom.
Our language and every language are full of it.

Perhaps we are becoming afraid now about all effects of these cosmic influences, but this returning process is already going on for thousands of years.
Secondly without these strange influences we never had explored our thinking mind so extensively.
This process is in the meantime - like everything – in evolution and/or is growing like our cultures grew in size and in ways of artificial electromagnetic energy production.
This was also the reason why people of the old days only through "watching" could map the cosmic clock or watch.

Our thinking mind is a process of controlling the outside word.
It is a process of domination.
During time we learned to dominate people completely.
Popular propaganda and advertisement is just one little example of how we are controlling of our outside world.
Owing to this increased electromagnetic energy one will loose this control and owing to that the step to fights is a very small one. It is the fear for loosing control and this is our worldwide problem extensively.

And not only the outside world, but on many sectors it is visible how individual thinking is losing the mathematical control.
Why do you think that we developed a computer: a machine who thinks for us!
I can imagine very well that few of us realize this, but it is indeed reality!
This all means the electromagnetic wave that is coming right now will influence us more then one zodiac ago and much more comparing to 10000 years ago when our survival force thinking began to evolve.
Before that time all specimen on earth were completely adapted to these waves an increased and diminished owing to these cosmic changes completely.
Our thinking was a fight against the negative aspects of this wave, as I told before.
Owing to this 'Ancient Knowing' suffering of illness and wars was predicted to increase during time tremendously.
If it comes to this subject we only know a fraction of which was known in the past.

Strange enough we experience our evolution of thinking as being something very special and even our development of straight lined thinking, which occurred only about 2000 years ago.
But if we realize that we were seeing the earth as flat after the evolution to analytical thinking, then we have to ask ourselves some serious questions!
If we also remember that suffering – in spite of all our doctoring – is taking more extremely forms, we even should ask ourselves where we should be proud.
Everything what mankind discovered of technological supports was only to counteract the negative aspects of thinking and nothing more.
Wasn't it said that thinking was creating enemies?
Strange enough we never asked ourselves why we were acting in such a strange way.
And even now the real meaning or sense of life was and remains for many of us an unanswered question.

During this process of evolution of thinking we fought progressive against the increasing negative phases of these so-called cosmic energy waves.
First of all this leaded to survival of mankind.
But we also protected nature with these fights.
In my humble opinion we did this during many zodiacs and we are now at the eve of something that in earlier times have leaded to a new ice age.
-In other words: we repressed this ice-age and are now looking at a fast growing earth temperature.[see ww.geocities.com/genenboek]
-In other words: we live at the eve of the turning point of such a zodiac-year as being a greater evolutionary jump.
Secondly this evolutionary jump falls together with much greater one.
-In other words: we live in a special moment of the anciently constructed cosmic watch. We live at the eve that all hands of the watch stay at twelve o'clock. We stay at the eve of the cosmic New Year and or at the braking point of the Big Bang and big Crunch. We stay at the braking point of the delivery of a new cycle of life coming out the other part of the cosmos. Speaking in a comparison we live in the time where the Big Ben in the heart in London exactly hits 12 o clock and puts us back into the year 'Zero' of the Mayan calendar.
There we stay.

But let's go back to the nowadays moment and the day of tomorrow.
The electromagnetic wave will evolve much more pronounced wave then scientists suggest.
It's not for nothing that the "lunges" of the earth [the Amazon] are fading and that the "blood circulation" of Mother Earth [the cold and warm Gulf Stream] is collapsing as being one of the early symptoms of our death.
It probably wouldn't be directly an inversion of the earth axis, but first of all a correction.
It is a correction because this axis of earth was demurred during a long time.
It was demurred during a long time by life itself.
This is also why cultures move with time from East to West.
The correction of its axis alone will be sufficient to create a tsunami like never before. I don't believe that we are not witnessing this "Noah phase". Before this happens there will break out a war –just like what happened in the past. It is the ultimate fight to survive and also this war will be the biggest ever.
-This will be the predicted war between the "power of nothing" and the "Power of something"(wealth to lose).
-This is the Biblical described as being the last and Holy war between East and West.
It is inevitable that this war will be fought on a very nuclear way, because it is a fight on life and death.
Secondly catastrophes of nature will increase extremely and caused by the re-heating of the earth owing to the human plague.
It is inevitable that this nuclear power also will destroy plants- and animal-life as well.
In other words:
Mankind's artificial electro-magnetic energy -as being identical to the cosmic energy that once did move our expanding part- will be released as well.
This energy shall cooperate to reload the strongly decreased electro-magnetism of earth temporarily and stops its fallback on the sun.
Thirdly the earthly atmosphere will become thinner, as being another result of this electromagnetic wave.
Owing to that earth becomes an open field for meteorites impacts.
About the origin of these meteorites I will return later.
This happened certainly also in one of the earlier times and resulted then in the acute disappearance of the dinosaurs.
But now this process is bigger then before.
This new wave of energy form recycled dust of the Milky Way will take life and perhaps even evaporate water of our seas directly into the cosmos.
This also happened already during the preceding Genesis-days as well as during the previous Zodiacs, owing to which even more land rose out of the sea.
Perhaps there are still people who believe this could be possible, but nevertheless most of them believe seriously that this loss of life will be temporarily just like before.
I fear that there are only a few people who realize this is impossible.
It is impossible, because we really reached the ceiling of our abilities with our domination and we even created the source of cosmic movements and/or the core of energy [nuclear energy] in order to…
First of all for our own survival, but secondly to save nature and thirdly to prevent the earth for a fall back on the sun.
But let me continue.

The rotation of the earth around the sun is speaking in terms of nature laws- very special.
All cycles in the universe are elliptic ones, with an exception of planets like the earth. It is a balanced situation, but –like a balance in a balance- a very unstable one. Even the smallest imbalance can have tremendous results. How this balance is kept in equilibrium will be explained later.

During the time that the earth was savage and empty, her energy was many times higher and the orbit around the sun still was elliptic.
Even the path-way of the earth after his birth out of the sun was in the Sanskrit-time [a true 'sans écrire' time or a time without writing] known and let us in a symbol.[see at Niburu.nl symbols of life].
It is a symbol we mastered as a symbol in music: the G-key.
Even the period of life during this typical circle-wave around the sun was known in all its perfection.
The symbol for the left hand of the piano was once the symbol of the life cycle on earth itself. For authorities in music the two points above the opposite C was the exit of life before the fall back on the sun.
It was the predicted Uranus-fire or hellfire in the Bible.

Isn't it amazing, that one can re-find the truth by researching the Ancient Knowledge about the circle of life, from which some of it is written down in simple symbols as well as the simple symbol of 5 elements.
It is unbelievable, but true.
It is as hard as looking forward and the huge discoveries of the nowadays research only confirmed my previous conclusions.
What I did do was walking the circle back in stead of forwards.
Eventually the beginning and the end of this circle of life is the same. Everything was known till perfection, but was forgotten owing to our selfish thinking. It is even worse because thinking is knowledge and/or the edge of knowing. Owing to that scientists still think that this wave of cosmic electromagnetic energy is a temporary one and of minor influence of mankind. One named this "wishful thinking" as being the mirror of knowing.

This "unnatural" cycle of the earth is in first place kept going by life .
We call this the life-magnetism, because all specimens are cursed with electromagnetism itself.
During evolution this life-magnetism increased in the sophisticated specimens and this was exactly balanced with the decreasing electromagnetism of earth itself.
In other words: because of the electromagnetic energy of the earth is decreasing, life with its own life-magnetism became more "fiery" and held earth in a perfect circle-wave around the sun.
Isn't it the Perfection of "God" or "Allah" or "AL" and once named KI?
It became from cold-to warm-blooded and finally to "hot-headed" creatures.
The last in this evolving process was mankind.
His "hot-headed" being made besides this life metabolism also artificial electromagnetic energy. He became able to control fire and finally the origin of light and received the name of Lucifer.[luz y fire]
If mankind never existed earth was already fallen back onto the sun.
If I use the full potential of my "degenerated mathematical brain" the whole evolution cycle has stretched out the life cycle of Mother Earth for about 24000 years from this the human share is –inclusive the 1000 year realm of peace- about 7000 year and/or global 33%.
That is why we are named in Bibles as being Lucifer and/or Gods right hand It's because we increased the general life-span of our planet and every specimens as well.

Right now we can look at a nature which suffers owing to human's domination as well as a human plague, but we the one's who kept this collective life alive during long time.
Even the human plague was one of the conditions to counteract the decreasing electromagnetism of Mother Earth.
This also means that if these extra forces will disappear a fall back on the sun is inevitable.
For them who like to calculate and kept their selves busy in the Maya-prophecies with the story of the 12 and 13 "baktums" will see that we are right now grown exactly till "baktum" 13. It is an increase of a cycle around the sun from 48 to 52 weeks.
I feel sorry for the length of this story, but it is many small facts that give the insight about the very special period in which we live. It is the moment of revelation in all meanings of the word.
In the mean time I try to explain that this process of "delivery" was known already from A to Z in the Ancient Times and long before the Mayas did make their calendar.
Finally I can tell that faith was introduced by these highly scientific people in order to give a helping hand [a "Pill of Hope"] to go on to the bitter end.May I offer you a break and tell you about the shift of the Greenwich-time as it was a small publication in NML.be ?
Time set.
In the newspaper "Het Volk"[Belgium] was made a fairly cold announcement on 10-11-05 that our clock had to be adapted because the speed of circulation of the earth around the sun was slowed down.
It is a shame that this phenomenon didn't receive any deeper attention, because it was something very special and not just a computer calculation. First of all the [almost] orbit around the sun is psychically seen a very strange phenomenon. When evolution of life began the speed around the sun was 48 weeks and/or exactly 12 moon cycles of 28 days.
At all probability this rotation was then still an elliptic one.
This lengthening of the year from 48 to 52 weeks was and still is caused by the life under the atmospheric coverage of Mother Earth.
Even Stronger!
It is life with his life magnetism that prohibited a back fall from the earth on the sun. This life magnetism was growing through time from one cellular organisms to cold blooded and after that warm-blooded organisms.
It was a constant increase of life magnetism to stabilize the electromagnetic energy from the earth.
Finally man created artificial electromagnetic energy.
It is the fight of "matter" against the slowly decreasing electromagnetism of the earth itself as being a remainder of the Big Bang of billions of years ago.
Even more special is to know why the cultures move "aeonic" from East to West in order to keep the earth exactly in balance according to the changed position in our solar system.
Now we look at nature, which suffers owing to our technological revolution
We look at the lunges of the earth [the Amazon-area] and the blood-circulation [the Gulf Stream] that are in danger, but without our interference it was already happened earlier.
Also this is worthwhile to pay attention too.
Finally it is worthwhile to mention that this delay of the earth around the sun also changed the date of the new year- option with that shift of the cultures.
-It are all cosmic processes, which I described elsewhere in comparison which cancer as "the cancer process of our expanding part of our Universe" in order to prolong life.
-It is part of "every cycle who are universally equal and where everything happens at the same time".
-It is the global cancerous society, which started at this moment with its last phase: the phase of exhaustion.
-It is part of the human plague as a tumor in nature, which let life hang on a very thin fragile wire.
And still there is one essential question to answer: "What is the essence of this absurd process" and/or "what is the sense of life at the end of expansion of the fission-world".

In the proceeding part I briefly explained the development of this cosmic wave of electromagnetic energy as being identical to the evolution of the heart beat in the 6 Genesis-days.
In other words: our heartbeat is a true copy of what happens in cosmos.
But in the mean time this process, which is similar with our recycling of waste and also what origins in cancer.
In cosmos it is recycling of waste of the star-metabolism, which is know as Milky Way and where new stars are born and life on planets begun.
Owing to this episodically recycling the electromagnetic energy in the cosmos is increasing again temporarily.
Isn't this exactly the same as we do by expanding life through recycling?
The new formation of stars has been proven now astronomical and those stars are burning again. This is the nowadays release of electromagnetic energy.
Secondly it is an explanation of the fast increasing CO2 in the atmosphere as well as the increased temperature known as "global warming".
Is there any difference with the disappearance of the dinosaur?
That such stars, asteroids or meteorites can damage life again seems very acceptable to me.
This enormous electromagnetic wave of cosmic energy together with the large amount of nuclear energy by mankind will reload earth again.
This energy is again sufficient to prevent a fall back on the sun. Unfortunately, for me mankind is nothing more then fused matter and just a tiny link in the cosmic game.
It's becoming more evident that life was present on other planets; life that developed exactly equal to ours. The recent discovery of water on Mars proved it.
This life disappeared already in earlier days at the same way and also reloaded this planet temporary with artificial nuclear energy.
That these planets still circle around the sun is only because the much larger distance to the sun.
The story from for example Von Dänicken about earlier life that has visited this planet is no science fiction to me anymore. This also should indicate that this happened "recently" as well.
That cosmos with his many solar constellations is full of life, who all are in the last phase of this expanding part, are beginning to explore Universe as well is for my without doubt.

Very briefly I described how these cosmic energy waves are related to the last phase of each aeon.
In other words: after such a peak there certainly will be a low "tide" as well. This lowest point of cosmic electromagnetic energy will be half star time later.
But at that very moment there will be no more life with magnetic energy and even no mankind to counteract this dip. In my opinion this is the moment that first of all the moon fall back on earth and afterwards this complex will fall back on the sun.
This is the beginning of the domino effect that logarithmic accelerated will fall the whole expanding part of this part of the universe.
It's like the film of this expanding part is turned back in a very fast tempo.
And speaking in terms of Stephen Hawking this Big Crunch will coincide with a Big Bang in the other part and/or the largest black hole in the cosmos.
It is with that the birth of a totally new constellation and a disappearance of this part in a new black hole.

Once it was told that every cycle in our Universe are equal ones, because everything was born out of everything.
Twenty years of my life I gave all my energy to the "live-elixir" for the mammal 'human': the placenta-enzyme hyaluronidase.
One of the fields of research was the process of pregnancy.
Finally I re-found the cycle-waves of the suffering of diseases and wars.
I re-found it as one let us that thinking was a temporary fallacy, which made that history should repeat until the end of our days.
Ten years of my life I gave all my energy to the life elixir for cosmic movement: the electromagnetic energy coming from a Big Bang of billions of years ago.
Since then maybe even hundreds of equal cycles have been found.
Now I can easily state that the Ancient the truth and no more than the truth. Of course it leaded to great skeptic worldwide.
We believe only what we have proven through science, named "re"search.
We only believe what we can see with our very own eyes.
Only then it is an undisputed fact, but we forget that everything is in movement and is changing constantly.
That is also the reason why we are always running after the facts.
Especially when it is something that's scares us to death -"death itself".
Then we criticize it directly with " first seeing then believing".

But isn't this the typical mistake of the human thinking owing to which we always act when the calf is drown?
It is our wishful thinking that life is eternal, as this was let us by Ancient wisdom as well.
Unfortunately for these ancient scientists the definition of life was movement of matter and/or their know-how of the Universe. Their view of life on earth was said to the ultimate effort of the extending part of the Universe to survive and in which mankind was the Crown of this fight only.
Isn't their the saying: "Thinking is standing still to solve the problem".
Thinking is related to emotion and emotion is out of motion and/of the death itself.
This emotion is coloured by positive and negative tension and/or the experience of good and bad. It was found by medical research that this energy was the cradle of genetic malformation, owing to which we felt into suffering. [Dutch book: "In the spell of the genes" ]
During many years of searching and portraying an image of the universe itself, I was struggling with two possibilities.

First of all I was influenced by the ancient symbol of a lemniscate of life and tried to fit it in "Everything in our Universe are equal cycles of life".
My question was: " Where is lying the shrinking part of our Universe?
Does it lie within the expanding part or is this a greater power outside this part?
In one of my books about the origin of the heartbeat of the cosmos [" The scientific value of the Bible" with its subtitle "The pregnancy of Mother Earth" I described both parts as separate celebrities, however I still suggested with it whether this was right or wrong.
Now -some years later- I can say with great certainty that our Universe is like the "uterus" in which the uterus wall is the expanding part of the Universe. The inner part is the super black hole where new life develops and where - after a pregnancy-period of billions of years - it will be delivered by a true revelation: named Big Bang.

Recently scientific discoveries concerning our Universe gave me the helping hand. They reached me the key, however one found also that this part is still in expansion.
The scientific conclusion was made that the suggestion of Stephen Hawking that a big Crunch was nearby was still a wrong one.
But I certainly can not share this opinion.
The "shrinking part" and/or the huge black hole of the Universe is - like a baby in the uterus- still growing. It is like a balloon that nearly bursts..
Owing to this it looks like a vital expansion and the recently found new stars in the Milky Way were said to be another prove of that.
But it is like our recycling in our cancerous society still looks healthy, but is with its metastases [invading Iraq and Afghanistan and its decreasing economy] at the phase of exhaustion.

Again it is our wishful thinking that made these illusionary conclusions.
It is the recycling of dust of the metabolism of stars, like we started recycling each end of a culture to lengthen our life.
It falls together with this cosmic process of recycling a consequence of our fights against the negative waves of the cosmic electro-magnetic energy and/or our progressive thinking or standing still by our self-created problem.
It falls together with an epidemic of cancer as being part of our aeonic cycle of suffering: a bacterial epidemic [known as the flu] > multiple organ diseases > arteriosclerosis > cancer > AIDS [viral infections] > finally a self-destructive war.
It's like cancer an ultimate attempt to prolong life.

-Of course your question arises how this progressive process of recycling of dust could origin in cosmos.
-Of course you should ask why this cosmic process is a repetitive one.
Again it is easier to speak about as we are now the capability to penetrate into the Universe with the technology.
We even were able to get a true picture of the Milky Way itself.
It was found to be a spiral shaped trail that seems to arise from the center of the Universe.
We know for a long time that this part of the Universe is warmer then the decreasing part. Besides we know that a bomb-explosion creates a kind of vacuum in the center of it.
What is the Big Bang even more that a huge nuclear explosion?
Then this Black Hole in the center of the Universe works like a turbulent vortex and/or vacuum cleaner for the dust of star-metabolism.
The stars themselves are too powerful to be sucked up, but dust is missing this energy.
At the moment that vacuum cleaner slowly becomes full of dust it becomes less strong and meanwhile the electromagnetic force of the stars is decreasing also, however they are still burning and creating dust.
Finally there is coming a moment that the stars will suffocate in there own dust.

Wasn't it said by the Mayan description that we should pass the Milky Way at the end of our days?
Owing to his suffocation of dust friction between stars and dust will create heat and reload dust again.
Did you ever experience with a dirty vacuum cleaner? You finally can blow up the motor, but beforehand dust will burn in minor proportions, which leads to a seemingly better functioning.
-This is the origin of recycling at the end of the expansion.
-This is the prolongation of live in this part of the Universe.
-This implies also that new life, which is coming out the huge Black Hole of our Universe, is born out of dust again.
-Isn't it - speaking in comparison - exactly the same process as how a pregnancy grows in the uterus owing to a feeding from outside?
-Isn't it unbelievable that this was known already thousands of years ago?

Finally I come to the last question that I put down previously.
-What is the reason or sense of life itself?
-What is the reason of this recycling of dust, resulting in life on planets?
-What is the reason that we had to grow from 12 to 13 baktums and/or prolong cosmic expansion with about 8 percentages?
Owing to my medical research it became clear that pregnancy increases vitality with about 8 % as well. One even can simulate it by injecting embryonic cells [Cytobiology Revue 1981]
-Is it a coincidence that women lived about 8 % longer than man?
-Is it a coincidence that man and women grew to equality?
-Wasn't it predicted that we should grow to equality?
-Wasn't it let us that "All there is in the Universe" could be divided in yin [feminine and yang masculine]?
-Wasn't it let us that All cycles in the Universe are equal ones, which turn around each other Uni and Versum?
On earth women grew to masculinisation.
This was found in medical research to be caused by women's denying to eat the placenta.
-Is it a coincidence that placenta in the Latin language means I please?
Was this deny let us by "Falling out of Paradise" and induced discomfort or suffering? [See: article]
Then in our expanding Universe the opposite occurred and in there it was a growth equality of yin and/or an equality of the fusion-world.
Owing to my long-lasting studies concerning pregnancy I only can say that it resemble our process of Genesis of life on earth in all its aspects.
-Is it a coincidence that our pregnancy cycle of 36 weeks is the exact period of a genesis cycle of Mother Earth of about 360 million years and that this results in an increased vitality of about 8 % as well?
-Is it a coincidence that delivery starts when the unborn baby starts his own metabolism and that man- as being Lucifer - started with his artificial warmth production.
Isn't this an equal process?
All together there are hundreds of coincidences that point out that the energetic differences between Yin and Yang are leveled.
In terms of the energy of low tide and high tide we can speak of dead tide in the Universe, which very soon will lead to a complete inversion.
On earth this leads again to an opposite picture.
In here it leads to increased tensions and nothing more. It is not only the tensions between man and woman, but also to increasing tension between the East [yin] and the West [yang].

But…
What happen above us is nothing more then our never-ending fight to survive.
The stories of Jesus in the gospel of Maria Magdalena as if that the desire of material to survive doesn't know his equal, is in my insight certainly not applied to the materialistic man alone. It's a story about the cosmic process of recycling in order to survive.

-It is the human thinking that always makes mirrored conclusions out of data as being the mirror and/or returning of the deep knowing.
-It is also again of the thousand inheritance of the Ancient Wisdom that knew that we only should re-find the Truth by falling and erecting again.
-It finally was time itself, which made clear that this Ancient Wisdom was unfortunately right.
Of course it is for me unfortunately as well.
How much I even wanted to fill this in a more positive way for human criteria, to me it is certain that the Ancient Wisdom was hundred percent correct with her inherited vision: "The end of times shall be there at the moment when we evolved into a world-society".


The meaning of planetary life was more then a component of a process in the expanding parts of the cosmos that's called: a leveling of the energetic difference of about 8 percent and/or 1 baktum in disadvantage of this fission world.

It is the difference between yin and yang, which had to be leveled.

Owing to this leveling the never ending moving of the Universe was guaranteed.