woensdag 9 februari 2011

Het "Da Vinci Complot"

bron: volkskrant blog 2006


Iets wetende van de geschiedenis van het Christendom en zijn Vaticaan, kan het haast niet anders dan dat het hier gaat om een weloverwogen propagandistische hetze in een sensatie beluste wereld.
Het is een met veel geld en geldingsdrang opgedrongen complot, dat werelds niet onderdoet voor de "voedsel voor petroleum" metastase van het verkankerde Westen in Irak.
Het betreft hier waarschijnlijk een laatste aanval van de Joden op het Christendom. Het is hun mateloze frustratie dat hún God en hún Christendom niet dé Wereldreligie werd.
Als er dan ook maar één geloofs-groepering is geweest, die deze voorzegde laatste sterretijd van zich heeft doen spreken en nog van zich doet spreken zijn het de Joden wel.
Hoewel de Joden in de Tweede Wereldoorlog onbehoorlijk hebben moeten boeten voor hun "hoogmoed - de grondleggers te zijn van het Christendom", hebben niet alleen zij maar ook wij allen er niets van geleerd.
Het tegendeel is eerder waar!
De Joden voelen zich nog steeds de elitaire uitverkorenen Gods!
Zij lijken sterker dan ooit uit de strijd tevoorschijn gekomen en drukken nu een - zij het grotendeels achter de schermen - groot stempel op de politieke /economische wereld van vandaag.
Hun toegenomen kracht en macht is hun zielige /bezielde frustratie, die met der tijd tot ongekende hoogte groeide. (Zie o.a. artikel "Wat is de ziel?").
Dit kon mede gebeuren, omdat het "onze grootste misstap ooit" was door Hitler aan te wijzen als "wederopstanding van ons aller Jesus" in een tijd dat de gehele Westerse samenleving smeekte om verbetering van de erbarmelijke omstandigheden.
Zoals niemand graag zijn eigen fouten ruiterlijk toegeeft en die fouten graag overdekt met het tegendeel, zo hebben wij deze misvatting nog steeds niet toegegeven en hebben bij wijze van schuld en boetedoening de Joden vanaf die tijd in bescherming genomen.
Om diezelfde reden hebben wij nog steeds niet "willen" zien, dat zelfs dit alles al voorzegd was in de Bijbel /het Woord als zijnde de komst van de Anti-Christ.
Dat durven we niet, want het zou slechts afbreuk doen aan de macht van de democratie, die zijn grondvesten vindt in de 10 geboden van het Christendom en ontstaan na de gevolgen van deze misvatting.
Het is een dictatuur als nooit tevoren en gedragen door het volk, dat 5 jaar had moeten lijden onder deze politiek /kerkelijke dwaling.
Om die redenen noemen we het ook systeemdictatuur, die de wereld in een houtgreep lijkt te hebben. Het is daarmee een "geheim huwelijk" tussen Kerk en Staat en wordt gedragen door Christen-fundamentalistische ideologieën die in ons aller genen verankerd liggen na 2000 jaar Christelijke indoctrinatie!
Het Da Vinci Complot wat nu in de belangstelling staat, laat hooguit op interessante wijze zien hoe Vadertje Staat en Moedertje Kerk in de 2000 jaar Christendom eigenlijk achter de schermen altijd al onder een hoedje hebben gespeeld.

Interessant is deze ontknoping zeker ook, nu wij in de voorzegde eindfase van ons bestaan zijn aanbeland.
Dit alles wordt des te interessanter als men weet heeft van de waarschijnlijke herkomst, geschiedenis en evolutie van het instituut "Religie", dat ooit in lang vervlogen tijden door Oude Weetwijzen van weleer werd geïntroduceerd.
Zij ïntroduceerden dit magisch instituut als "Hoop doet leven Pil" en steunpunt voor de moeilijkste drie aeonen van het aardse leven.
Dit staat Bijbels beschreven als de fase van Open-baring en/of de Loslating van het leven.
Ik zeg dit met grote stelligheid na een onafgebroken studie van 20 jaar ten aanzien van één van de zo simpel lijkende nalatenschappen "Alle cycli in het Universum zijn elkaars gelijke en alles gebeurt tezelfdertijd".
Ik kwam als medisch wetenschapper en ziekte-researcher deze Oude Wijsheid tegen na een ± 15 jaar obcessief erflastig zoeken naar de oorsprong van ons progressief lijden.
Het bleek zijn bakermat te vinden in het zo unieke menselijk denken als zijnde zijn unieke en enige overlevingsdrift.
Het bleek zijn oorsprong te vinden in de menselijke geest als zijnde een minuscuul evolutiedefect in de hersenen en wat zuiver naar het woord "het corpus callosum" heet. Dit is de verkalkte brug tussen denken en weten.
Maar - wederom naar de zuiverheid van het Woord - bleek het re-search te zijn en geen search, daar dit al een oeroude weetheid was.
Ook dit is Bijbels naar Waarheid voorzegd als "het hervinden van de Waarheid aan het einde der dagen".

Met opzet verhaalde ik in vergelijkingen over de kanker-metastase van het in welvaart /hoogmoed vervallen Westen met als kern van de kanker het "Amen Rika" van onze demoncratische dictatuur.
Kanker in lichaam én geest is onderdeel van één van die duizenden cycli, die alle kosmisch gezien elkaars gelijke zijn.
Ook dit staat in het Woord voorzegd als "hoogmoed voor de val"!
Voor de mens - als kroon op dit evolutieproces - luidde de recycling als typisch kankersymptoom, de re-cycling en/of omkerings-cyclus in.
Die omkeringsfase was de Tweede Wereldoorlog!
Gestuurd door deze re-search der cycli bleek dit ommekeerpunt een aeonisch puur voorspelbare moment te zijn in een voorspelbare weerkerende lijdenscyclus.[Zie artikelen ziekte-evolutie en kosmische electromagnetische energie-goven].
Zo bleek iedere cultuur aan het einde zijner dagen te gaan recyclen, waarna de samenleving tijdelijk in een verzorgingsstaat veranderde om daarna ten onder te gaan.
Zelf AIDS - als lichamelijke uiting van die "aid- of help-fase" - woedde ten tijde van de Egyptische hoogmoedsfase en heette toen SIDA. Woordzuiver was dit de saida en/of de uitgang of "exodus" naar de andere wereld.
Ook dit willen wij "in hoogmoed gevallen" noch zien noch bespreken.
Ook daarin verschilt de geschiedenis geen steek van de voorafgaande cyclus en herhaalt zich daarmee zoals voorzegd!

Mede door deze lange studie ten aanzien van deze Universele Wetmatigheid bleek deze "aeonisch weerkerende geestelijke dwaling" kosmisch gestuurd het fenomeen "tijdgeest" te bepalen, waardoor wij het collectief als normaal beleven.
Dit alles door het menselijk denken?
Helaas is het antwoord hierop ten stelligste "JA"!
Wij creëerden dit alles zelf en in volkswijsheid verhaald als "Denken is vijandsbeelden creëeren"!
Het is dan ook zeker geen toeval, dat wij - wederom woordzuiver - het label "mensdom" opgeplakt kregen.
Het aantal aanwijzingen voor deze stellingname ten aanzien van deze Oude Weetheid over de cirkelgang des levens en de introductie van die "Hoop doet leven Pil" groeide met der tijd tot zulk een overvloed aan gegevens, dat ik als wetenschapper nog slechts kan spreken van "bewijs".
Het feit dat alle religies wereldwijd zo veel overeenkomst vertonen is daar slechts een luttel aspectje van.
Maar wederom is dit onderwerp een gesloten boek, omdat het afbreuk doet aan onze idee dat we "goed zijn die we zijn" met ons "vechten voor vrede" en onze weldenkendheid.
Helaas, want…
Met stelligheid werden wij daarin gestuurd door zich totaal op de achtergrond houdende "nazaadjes van die Weettijd".
"De religieuse "Hooppil" werd iedere volgende sterretijd aangepast om het steeds yanger /agressiever /beheersender /egocentrischer denken nog enigszins in te dammen.
De laatste en grootste aanpassing was de introductie van het Christendom.
Het was behalve een aankondiging voor de hele wereld dat het einde daar was, tevens een "dwingende oproep" voor de samenleving saamhorigheid te bewaren en diende om die redenen een wereldse rol te spelen.
Dit viel zeker niet toevallig samen met de ommekeer van het menselijk denken als zijnde een evolutiesprong naar rechtlijnig /analytisch denken.

Wederom naar de zuiverheid van het Woord betekent Christendom niet meer dan "Het gekruisigde mensdom" en zo heette de wereldse pion van deze "onzichtbare leiders" achter dit magisch instituut symbolisch "Je suis Cruziefied".
Met God als personificatie van het Universum was deze Jesus als "sterre-kind" gedoodverfd als de zoon van God en/of één ster van die kosmos!
Dat wij het daarbij behorende levens-symbool "Het kruis des doods" als hoogste "Heilig Goed" gingen waarderen, toont hooguit hoe groot die geestelijke dwaling met der tijd evolueerde.
Met andere wooren : De Joden kunnen dan wel claimen dat "deze Hooppil" van hun God was, maar het is niets meer dan hun groeiende beheerszucht en hebzucht als zijnde "de hoogmoed voor hun val, die hun lijden met een massale "exodus" introduceerde".
Ze waren daarmee de voorlopers van een hoogmoed, die nu de Westerse wereld kenschetst en als voorzegd zal leiden tot een "Heilige Oorlog tussen Oost en West, die nu in voorbereiding is.

Het bolwerk het Vaticaan, het Vicarius Filii Dei complex te Roma met het mens-beest getal 666 moest Amor gaan prediken als tegenwicht tegen dit materialistisch /egocentrisch verworden denken.
Niemand besefte dat God "onzijdig was" en geen onderscheid maakt tussen goed en kwaad. Dit is één van de typische "menselijke dwalingen", die iedere vorm van dialoog uit "zelfbehoud of eigenwaarde" ontwijkt.
Dit Vaticaan is de laatste tijd al minstens zo in opspraak gekomen als zijn globaliserende evenpool de democratie en/of de rechterhand van het "Romeinse Religieuze Gezag".
Deze twee-eenheid als "Ivoren Toren van de Westerse Hoogmoed" begint nu aan alle kanten scheuren te vertonen.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Joden nu hun kans schoon zien een laatste aanval te doen op iets dat hen tot op het bot frustreerde : het Vaticaan.
Dat is mijns inziens de wereldse ophef over de Da Vinci Code, nadat het boek van Dan Brown al eerder was gepuched als wereldse bestseller.
Het is de wereld van geldindrang en geldingsdrang ten voeten uit.
Het is een machtsspel dat slechts door leugen en achterbaks bedrog gespeeld kan worden en om die reden nooit bewezen kan worden.

Was er niet de volkswijsheid "Aan de waarheid kleeft geen stinkend geld"?
Was er niet voorzegd en voorzien, dat "dit hele Instituut Geloof" ons bij weten aan het einde der dagen rauw op de maag zou liggen?
Op dit moment staat de wereldse "geld als voedselbron" onder zware druk.
Er wordt al openlijk gesproken over een op handen zijnde collaps van het stinkend geld en de voortekenen voor het naderend einde groeien met de dag.
Het is voor de "Joodse Adel", die stinkend rijk en machtig is een kwestie van
nu of nooit.
Dat is mijns inziens het Da Vinci Complot, dat nu de wereld moet veroveren als voorbereiding voor de val van dit illusionaire illustere instituut.
Voor de Joden is het een pogen nog net even hun gram te halen als onderdeel van hun kleinmenselijke "zielelastige frustratie".
Voor de wereldse machtblokken is het een welkome voorbereiding op die val en de voorbode van de op handen zijnde voorzegde "Wederopstanding van Jesus".
Zo snijdt het mes voor alle wereldse en geestelijke machthebbers zijn perfecte snede en kunnen zij allen hun handen wassen in onschuld.
Het "Wir haben es nicht gewusst" zal de Bijbelse voorzegging "Het Woord zal rauw op de maag liggen" daarmee doen verbleken in een tijd dat iedere verantwoordelijkheid voor daden "demoncratisch" wordt weggewuifd.

Door mijn decennia lange onderzoek naar "alle cycli - die elkaars gelijke zijn" bleek het al langere tijd niet moeilijk de toekomst te kunnen voorzien.
Ik kreeg hiermee zelfs inzage in de voorzegging van een Anti-Christ als voorbereiding op de komst van de ware Christ.
Ook dit bleek onderdeel van een aeonische cyclus, waardoor de geschiedenis zich tot het einde der dagen herhaalt.
In het vorig aeoon heette de Anti-Christ als zijnde de voorloper op Jesus Christus naar alle waarschijnlijkheid Karel de Grote .
Nu - in dit aeoon - was Hitler de voorloper van de "wederopstanding van Jesus".
Het zijn pure sterrekinderen, die iedere sterretijd op gezette tijden in de omkeringsfasen verschijnen. [Zie forumdiscussie Anti-Christ].
Het zijn kosmische wetmatigheden, die van oudsher al tot in de perfectie in kaart waren gebracht.

Weet hebbende van de bakermat van het geloof, waarin Allah door de evolutie van denken werd bijgesteld tot een "mensenbeeltenis" en/of personificatie van het "Al wat is", is het niet moeilijk te raden dat men met voorbedachte rade ook de wederopstanding van Jesus kon voorzeggen.
Het was immers het vooropgezet plan van hen, die achter de schermen "de Hoop doet leven Pil introduceerden"!
Zoals de gezegde luidt "Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel", zo zal dit laatste sterremens "het leugentje voor ons bestwil" uit de wereld helpen.

Hoe beangstigend de wereld er ook uitziet, het Da Vinci Complot is een wereldwijd politiek spel achter de schermen, waarin de Joden de initiators zijn.
Het is het begin van een ware "Apotheose", die in volkswijsheden heet "Oorlog klaart de lucht voor eeuwig".

Nawoord.
Aangezien aan de waarheid geen stinkend geld kleeft en wij allen verslaafd /drug-dependant zijn geworden van dit stinkend kleinood, zal geen werelds weldenkend instituut het in zijn hoofd halen hierover zelfs maar een woord vuil te maken, totdat de illusionaire macht van geld verdwijnt.
Hetzelfde geldt voor geldingsdrang, die zo evident aan dit kleinood is gekoppeld.
Het is daarmee te lachwekkend voor woorden, hoe men juist nu bewust of onbewust koos voor deze "valkuil" voor het Christendom met deze geïnsinueerde verdachtmakingen uit lang vervlogen eeuwen.
Natuurlijk is het wapen van de leugen het "werelds" bolwerk Vaticaan niet bespaard gebleven. Door de eeuwen heen zijn hiervan bewijzen ten over.
Wereldse macht kan men slechts verwerven door leugen en bedrog!
Dit geldt eveneens voor het Vaticaan!
Anders had dit Instituut werelds nooit zo machtig en invloedrijk kunnen worden.
Maar dit was immers ook precies de bedoeling van die Wijzen achter de schermen!
Was er een andere keuze tegen dit extreem "yang geëvolueerde" denken?
Dit was ten tijde van de "Allah-heerschappij" totaal onnodig.

Ware het dat men echt - met de Bijbel ernaast - de Waarheid had willen hervinden van al deze voorzeggingen, dan had men met zekerheid gekozen voor de grootste misser allertijde door "De Anti-Christ Hitler met profetische eer te behangen".
Maar dit is politiek /economisch totaal onmogelijk, want dit zou onze hele demoncratie van Moedertje Kerk en Vadertje Staat direct in discrediet brengen.

In het recent verleden schreef ik twee kleine boekwerkjes over de grote waarde, die het geloof voor ons heeft gehad.
Achteraf is het derhalve volkomen logisch dat er geen aandacht aan werd besteed en nog steeds niet wordt besteed aan "anders denkenden" en zeker niet aan wijsheden van zo'n 6000 jaar geleden.
Dat is onze onvermetelijke trots, die weer onderdeel van de hoogmoed is.
De leiders wilden er niets van weten en de "onderdaan" was propagandistisch gebrainwashed.
Maar al is de leugen nog zo snel, de Waarheid achterhaalt hen wel.
Een boekje verscheen in het Nederlands en handelt o.a. over de Christ en de Anti-Christ en draagt de titel "De illusies van God en Wetenschap".
Tevens verscheen er een Engelse versie met als titel "Christianity, a perfect crime passionnelle".
Ze zullen pas echt het licht zien als de duisternis invalt en/of als het kalf verdrinkende is.
Het is het menselijk denken dat met denkbeelden als zijnde "opgedane levenservaringen" altijd in het verleden leeft.
Meer over dit onderwerp kunt U lezen op het forum "Eindtijdopenbaring", waarin de zin van "Geloof en Wetenschap" voor Kosmisch Welzijn uitvoerig ter sprake komt.

Alle cycli in het Universum [in beeltenissen Allah en God] zijn elkaars gelijke en het is de "Begeerte van materie", die zijn gelijke niet kent.
Het waren wijze woorden van de "zoon van God" : een puur sterrekind.
Het is God die beschikt, waar de mens slechts wikt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.