zondag 9 januari 2011

Wie is uitverkoren voor het Paradijslijk duizend jarig vredesrijk?

bron: volkskrant blog 1 november 2006
1
Misschien vraagt U zich af waarom ik zo veel energie stop om U in vergelijkingen met zwangerschap proberen te verhalen over de Bijbel, die ik atheist zijnde als puur wetenschapsboek leerde zien als gevolg van allerhande medische onderzoekingen.
Met der tijd leerde ik zien hoe dit boek allerhande kosmische cycli beschrijft op mensniveau, waardoor het een magisch onbegrepen boek werd.
Zo staat erin beschreven dat wij aan het einde der dagen de "waarheid, die erin verborgen ligt" zouden hervinden en daar heb ik met zekerheid een en ander van weten op te lossen.
Ik geef U daarbij terug wat ik al researchend op mijn medemens vond en niet meer.

Ik doe hier zoveel moeite voor, omdat kerk en wetenschap in deze zwart/wit wereld mijlen ver uit elkaar praten en als zij praten wordt het zo ingewikkeld en met dure woorden de wereld in gegooid, dat het - misschien wel net als vroeger - respect afdwingt bij de lezer die het vervolgens maar als zoete koek [een waar zoethoudertje] aanneemt.
Er zijn wel allerhande pogingen om kerk en wetenschap in tweespraak te laten komen, maar beide houden vast aan hun dogma's en spreken beide bovendien een totaal verschillend vakjargon.
Daarnaast eist onze samenleving dat men respect moet hebben voor hen die door studeren oude zienswijzen en/of kennis hebben vergaard en niet beseffen dat kennis slechts een zeer eenzijdig beeld geeft van iets dat zo complex in elkaar steekt.
Tenslotte - en dat is wel het allermoeilijkste - zijn het ons aller vastgeroeste denkbeelden die generaties lang "te vleze zijn gemaakt" en/of in onze genen verankerd liggen, waardoor anders kijken en/of anders beleven verdomd moeilijk is.
Dat laatste is onze grootste handicap, omdat wij nu eenmaal leven op denkbeelden vanuit het verleden.
Dat is ook de reden dat doorbraken op ieder niveau van research altijd uit een onverwachtte hoek komt en tevens altijd als "Nood wet breekt".
Die nood is zeker in onze beschermde wereld nog steeds niet zo hoog en daarom lijkt het water naar de zee dragen.

Ik wil u daar helemaal niet mee zeggen dat ik hier de hele Wijsheid van weleer hervonden heb, want ik weet dat dit absoluut nooit kan.
Maar levend in een wereld van zwart/wit wordt een klein vlekje op het blazoen al direct veroordeeld met "Hier zie ik fouts, dus alles zal wel verzonnen zijn".
Ware het dat ik niet het gevoel had dat we echt aan de vooravond van de "Openbaring" staan, dan had ik nooit en te nimmer geprobeerd de vele metaforische vertellingen van de Bijbel zo te belichten, dat iedereen ernaar kan kijken met andere ogen.
Dit ter inleiding.

Ik behoef U niet te vertellen hoe de nieuwe wereld-orde [NOW] en het Amor-instituut te Roma menen het Paradijs te kunnen hervinden.
Voordat dit Paradijs verwezenlijkt is dient de duivel Satan gevangen te worden.
Zo staat het althans Bijbels beschreven, nietwaar!
Daar wordt momenteel door "het God gebleste land van de Ondergaande Zon" in alliancie met Europa keihard aan gewerkt.
Daar wordt keihard aan gewerkt, want de tijd dringt.
De tijd dringt, want het voorzegde jaar Zero nadert en deze vreemde Maya-voorspellingen blijken exact samen te vallen met een voor ons vreemd kosmisch verschijnsel : een superwave van electromagnetische energie, die eind 2012 zijn hoogtepunt krijgt.
Dat de datum ook nog eens samenvalt met de metaforische geboortedatum van Jesus Christus - die mijns inziens de loslating van het aardse leven symboliseert - is daarin zeker geen toeval. Hij symboliseerde daarmee de baring van het leven en liet zich ook nog eens kruisigen als zijnde "onze voorbode" en liet tenslotte het kruis des doods na.

Voor mij kan het niet duidelijker nagelaten zijn, maar onze emotie doet en deed ons te gefixeerd zijn op zijn vreselijk einde en dit is kerkelijk warm gehouden door duizenden beeltenissen.
Stond er niet geschrevengeen beeltenissen te maken?
De voorzegde groei naar het licht als sprekend in vergelijkingen met de menselijke zwangerschap, maakt dit alles zeer aannemelijk.
Het is voor mij een toeval wat net zo toevallig is als dat alle geloven wereldwijd en door de tijden heen alle zo veel gelijkenis vertonen!
Ik liep de weg terug naar de mogelijke herkomst van al die weetheid en eindigde in het Oude China van zo'n 6000 - 8000 jaar geleden: de nagelaten 5-elementenleer voor "Al wat Is". Het kan heel goed nog ouder zijn , maar aan die gegevens had ik voldoende om het kosmisch spel van oneindig bewegen te hervinden.

Mag ik U vragen?
Wordt de duivel Satan niet in een adem genoemd met Lucifer en/of de mens, die ik eerder beschreef als degene die de bevalling van het leven op gang zou brengen?
Kerkvaders die ik ernaar vroeg waren overduidelijk.
Lucifer is de tweedrachtzaaier.
Zijn wij g.v.d. (sorry) niet de enige levensvorm, die in termen van goed en kwaad beleeft? Tweedracht zaaien dus!
Want goed en kwaad belevingen zijn louter menselijke aspecten van onze beheerszucht in een poging te overleven.
Daar komt tenslotte ook nog bij dat wij alles wat wij in de natuur beheersten, verziekte onder onze handen; inclusief onszelf!
Was de schepping aanvankelijk niet "Paradijselijk" en zonder problemen?
Dit Paradijs werd immers verstoort door de zondeval van de mens.
Wij deden dan wel altijd alsof alleen de mens door die zondeval uit het Paradijs werd verdreven, maar weten immiddels wel beter; wij trokken de natuur mee in dit lijden.
Mijn conclusie moge meer dan duidelijk zijn.
Daar komt nog bij dat deze Satanische Lucifer Mens ook nog eens werd betiteld als zijnde "de rechterhand van God"!
Het lijkt zo tegenstrijdig, maar vanuit kosmisch oogpunt bezien is het even goed als dat het kwaad is.
-Sprekend in vergelijkingen met de zwangerschap was hij immers degene, die de zwangerschapsfase met een "verlossing" op gang brengt en doet afronden?
-Daar komt nog bij dat wij het leven als geheel met onze progressieve artificiële warmteproductie ook nog eens eeuwen lang behoedde voor een terugval van de aarde op de zon. Ik kom daar later nog op terug.
-Tenslotte werd hij als de rechterhand van God afgeschilderd, omdat die Uranus kernexplosie de aarde zou revitaliseren en/of Haar aardmagnetisme weer zou doen stijgen! [zie vorig artikel].

Is dit alles niet geniaal exact weergegeven door hen, die goed en kwaad hadden losgelaten en verlicht waren van die denkbeeldige overlevingsdrift?
Mag ik het technische verhaal over het ontstaan van kosmische golf bewegingen hier voor nu totaal buiten sluiten? Het maakt het onnodig ingewikkeld dan het al is!

Dan keer ik nog even terug naar het ons bekende bevallingsgebeuren, waar het hoofd eerst komt en ongeveer één minuut later het kind geheel geboren is!
Waren wij niet de kroon en/of het hoofd van dit enorme Wordingsproces van onze Moeder?
Ik ben een slechte rekenaar, maar een slordige berekening van onze zwangerschapsduur en die ene minuut nadat het hoofd geboren wordt, is in relatie met dit grootse wordingsproces het wel grofweg zo'n duizend jaar!
Toeval?
Toeval in het weten dat alle cycli in ons Universum elkaars gelijke zijn?

Dan tenslotte - U zult hier zeker smalend om lachen - confronteerde ik mijzelf gedurende deze lange zoektocht telkenmale met bevindingen, die als volkswijsheden (gezegdes) precies dát weergaven wat ik als Researcher vond.
Iedere keer weer verbaasde het me en dan heten die gezegdes woordzuiver ook nog eens volkswijsheid. En dat terwijl wetenschappers over kennis /knowledge spreken als zijnde oppervlakkig kennen of een hoekje van knowing.
Een van die volkswijsheden verhaalt ons "De laatsten zullen de eersten zijn".
Is dit geen vreemde volkswijsheid?
Is dit louter toeval of verbanden zoeken waar ze niet zijn?
Wij waren immers de laatsten!
Zouden wij dan ook als eerste verdwijnen?
Ik kijk vervolgens naar het evolutieproces als geheel : een proces van progressieve veryanging en/of progressieve uitstraling van levensmagnetisme.
Ik zie dit als puur energetisch spel en zijnde een compensatie voor het afnemend magnetisme van Moeder Aarde en waardoor zij haar cirkelgang om de zon kon voortzetten.

Wij zijn het meest gevoelig voor die kernstraling die wij zelf creëeren, omdat wij tot op het bot verworden zijn in lichaam en geest.

We zijn verworden door ons denken als zijnde onze unieke overlevingsdrift.
Het zijn onze littekens, die dit vechten tegen iets wat perfect was heeft nagelaten.
We beseffen dit niet, omdat we het overdekten met o.a. technologischrevolutionaire ontwikkelingen.
Zo beseffen geenszins dat we nu zelfs slaafse robots zijn van onze bedenksels om te overleven. Het licht behoeft maar uit te vallen en onze gebakken luchtkasteel valt in duigen.
Het klinkt misschien absurd, maar ongelukken met kerncentrales als o.a. Chernobyl toonde aan dat het leven niet massaal afsterft na zo'n wereldse kernexplosie.

En dan tenslotte verhaalt de Bijbel ons dat het lam en de leeuw in het hervonden Paradijs weer vredig naast elkaar leven.
Waar ging dit Paradijs verloren?
Het ging verloren door de menselijke zondeval en als de mens als hoofd van dit immense lichaam geboren en/of losgelaten is, zal het dus voor 1000 jaar vrede zijn voor alle andere levensvormen in een hervonden Paradijs.
Stond er iets over de mens in dat Paradijs?
Neen, er stond onder ander dat de nederigen de aarde zouden verwerven en dat is zeker de veryangde mensheid niet.
U kunt dan wel denken dat U er misschien bij hoort, omdat U naar de letter van de Bijbel geleefd hebt of van Uzelf vindt dat U nederig bent, maar we zijn allemaal tot veryangend materialisme gegroeid anders hadden we deze ontwikkeling niet overleefd.
Er stond alleen dat we het Paradijs zouden hervinden: research dus.
Ten overvloede voorzegde men ook nog "dat het rauw op onze maag zou liggen".
Neen het waren symbolisch het lam en de leeuw, die vredig naast elkaar zouden leven.
Kortom!
De Satan/ Lucifer/Duivel/Mens zou voor duizend jaar gevangen worden, waardoor de natuur verlost was van de tweedracht zaaiende verzieker!
En na die 1000 jaar zou God als representant van de kosmos weer een nieuwe wereld scheppen. Ja, ook dat weten wetenschappers inmiddels vrij zeker!
Met andere woorden: dan volgt de kosmische omkering en/of Big Bang en Big Crunch om in Hawking's termen te spreken.

Met opperste verbazing kijk ik nu naar de wereld.
Miljarden worden hedentendage gespendeerd om allerhande met uitsterving bedreigde levensvormen te redden.
En dat terwijl ongeveer de helft der mensheid de hongersdood nabij is?
Inderdaad zijn al die soorten nodig voor een ware symbiose en/of een paradijs!
Is het niet huilen van het lachen en/of het cynisme zelve?

Nog even keer ik in oppervlakkigheid terug naar de compexiteit van die kosmische golfbeweging van electromagnetische energie.
Als de kosmische electromagnetische energie hoog is, is het gevaar dat de aarde terugvalt op de zon kleiner dan als die energie laag is.
Die golven zijn aeonisch en hun dieptepunt ligt ongeveer halverwege zo'n sterretijd. Dat is dus ongeveer 1000 jaar.
Vreemd genoeg zijn de culturen sterretijd-gebonden en nog vreemder is het dat die golfbeweging in zo'n cultuur zijn terug te vinden.
De Gouden Eeuw bijvoorbeeld was een bloeiperiode als tegenwicht tegen die lage energie. Het was naar mijn bescheiden mening een compensatie om terugval op de zon te voorkomen en dus zeker geen toeval. Dat gebeurde dit aeoon, maar gebeurde vroeger idem dito.
Dat is m.i. ook het zeker weten uit de Oudheid dat "de geschiedenis zich tot het einde der dagen zou herhalen".
Met andere woorden: De menselijke "artificieële warmteproductie" - waarover ik eerder sprak - vormt daarmee dus werkelijk een tegenkracht tegen het terugvallen van de aarde op de zon.
Ik schreef dan ook niet voor niets een klein boekje met als titel "De zelfopofferende mens".
Door dit spel van energieën bleef de aarde dus keurig in zijn cirkelgang om de zon draaien alsof er niets aan de hand was.
Maar onbewust waren wij het wel en net zo onbewust als dat wij nu de aarde volbouwen met kerncentrales en er bommen mee maken om Satan te vangen.
Is dit geen totale ziende blindheid en horende doofheid aan het einde onzer dagen?
Maar wat als de Lucifer-mens in vergelijkingen gesproken "gevangen is"?
Dan valt die tegenkracht weg en …
Was het niet dat Nostradamus het einde van de wereld voorzag rond 3040?
Is het toevallig dat dit weer samenvalt met zo'n te verwachten dip in kosmisch electromagnetische energie?
Zonder meer aanwijzingen uit de kast te trekken zal naar mijn bescheiden mening dát het tijdstip zijn dat de door Hawking voorspelde Big Bang en Big Cruch begint!
Zij zullen niet precies samenvallen, want alles in de kosmos is een spel van actie en reactie.
Wie de eerste is "de kip of het ei" is daarin eigenlijk vrij onbelangrijk, omdat wij al weer naar onze roots - het kosmisch stof zijn weergekeerd.
Maar na het recontrueren van deze Oude Nalatenschap uit het Oude China of de Alto Andes of Mars zal de Big Crunch de Big Bang mogelijk 1000 jaar voor gaan.
En dan…
Dan begint de cyclus weer opnieuw en ooit beschreven als "De Gouden Graal of de Ring (cirkelgang) van Onsterfelijkheid. [Hieromtrent volgt nog een separaat artikel]

Ik beschreef de Genesis in deze krant als drieluikje in vergelijking met onze zwangerschapscyclus.
Zo ongeveer moet het ooit door Weetwijzen van weleer aan ongeletterden en onwetenden zijn nagelaten. De mensen namen het aan van deze als vreemdelingen geziene Monniken, alhoewel men er het fijne niet van begreep. Men nam dit aan, omdat zij door hun weten op alle terrein voorzienig bleken te zijn.
Een geniaal verhaal dat door misunderstanding een heel eigen leven ging leven en… nog leeft.
Alles bij elkaar - alle honderden puzzelstukjes leggend - kan het voor mijn niet anders dan dat die verkeerde interpretaties leidde tot de magie van het geloof.
Het leidde tot de magie van het geloof, omdat de Monniken zagen dat het mensen hoop en levenmoed gaf in een steeds grimmiger wordende lijdende wereld en…
Prachtig oo hoe zij dit geloof behingen met "belijdenis".
Maar dit terzijde.
Dit leidde er tevens toe dat de mens door zou gaan met de kosmische taak, die eerder beschreven was als het op gang brengen van dit immense Wordingsproces: "de Openbaring".
Het werd tenslotte onze "Christianity" als zijnde "a perfect crime passionelle", opdat wij niet van de Levensboom van Onsterfelijkheid zouden eten!
Het werd tenslotte de Bijbel, geschreven in vergelijkingen, opdat wij het niet zouden verstaan!
"Maar", zeiden deze onzichtbare leiders er openlijk bij, "Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel" en daarom moest er nog een keer een profeet komen om hun leugentje voor kosmisch bestwil recht te trekken.
Ook deze profeet is een puur sterrekind en dankt die naam aan een typische eigenschap van sterren: het ene moment stralend met het wit licht van een ster en het volgend moment onzichtbaar.
Deze nieuwe ster zal weer een naam krijgen die ons voorland tekent, gelijk Jesus Christus een woordspeling is waarin verborgen ligt "Je suis cruzified".
God was de personificatie van de kosmos en/of onze sterrenhemel en zo werd Jesus "als ster" gebombardeerd tot een zoon Gods.
Is dit alles niet met de grootste precisie gekozen?
Die nieuwe ster heb ik weten te traceren en bevindt zich momenteel ergens in Tibet.
Hij -ik noemde hem Confissius [letterlijk betekend "Alle in fissie of loslating" en de tegenpool van Confusius ] - zal voorzegd wederom niet herkend en erkend worden, maar wat hij zal achterlaten moge in dit theaterspel der oude Weetwijzen wel duidelijk zijn.

Voor mij is dit alles in een woord Geniaal!
Voor mij is dit alles geniaal, ook al is het voor ons nog z'n pijnlijke bevalling.
Zowel het kosmisch spel van oneindig bewegen is te geniaal voor woorden, maar ook de wijze hoe wij door de laatste en moeilijkste 3 aeonen zijn geloodst.
Kortom: Geniaal!

Ik probeer mij in te leven hoe die altijd lachend afgebeelde monniken van weleer dit spel moeten hebben uitgedacht ver van de woelige wereld levend en snap dan ook waarom zij altijd lachtend werden afgebeeld.
Het is toch een ware grap hoe we zo'n 6000 jaar bij de neus genomen zijn?
Welk een bitter joke!
Wat zal ons dat alles rauw op de maag liggen.
Maar…
"Een gewaarschuwd mens telt voor twee".

Misschien is dit een van de redenen dat ik gewoon door zal gaan en al was het alleen al uit het onvoorstelbaar respect voor… het oneindig leven en/of de Ring van Onsterfelijkheid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.