dinsdag 10 juli 2012

Verlichting


bron: wetenschap-eindtijd.com


Als er één onderwerp is wat in deze dolgedraaide wereld velen in de ban heeft, is het verlichting wel.

Ik plaats dit onderwerp met opzet achter de twee artikelen over de unieke mongoloide mens, omdat het alles te maken heeft met het corpus callosum en/of de verkalkte brug tussen denken en weten.
Ik ga hier nu niet dieper in op de wereldse gekte dat als een nieuw soort geloof met zijn vele spiritistische geloofsstromingen om zich heen grijpt, zoals bijv. zelfrealisatie, transedentie, meditatie, Taoistisch achtige sex-explosies, lichtwerkers en vele andere zich tot Ik-God verheven sekten.
Ik schrijf dit verhaal louter vanwege het algemeen onbegrip, dat er zo lang geleden mensen waren, die in het verleden heden en toekomst konden zien en ons onzichtbaar /op de achtergrond met een substituut Vader Ki - Allah - God door de laatste 3 aeonen buddy-den om menselijke saamhorigheid te garanderen tot het einde der dagen.

Weinigen kunnen beleven dat er zo lang geleden "Weetwijzen" waren die het kosmisch spel van oneindig bewegen in kaart brachten door louter "zien en verbazen".
Tenslotte zijn er nog volksstammen zo vele, die zeker menen te weten dat Jesus en Boeddha ware profeten waren, die - als van nature - zulke "Allesweters" waren.
Het is dit algemeen onbegrip wat het haast onmogelijk maakt dát wat ik door schade en schande leerde zien aan U over te dragen.
Maar ik weet ook dat er een moment komt dat U wel de meerdere moet erkennen aan iets dat sterker is dan ons denken : het diepe weten.

Tenslotte weet ik ook dat dit moment voor iedereen bijna binnen handbereik is en ooit werd nagelaten als "een bewustzijnssprong van de eerste dimensie "Ik" naar de vierde dimensie " KI" en/of absolute overgave [zie elders].
We leven momenteel in die overgangsfase.
We leven momenteel in die een fase waar menigeen glimpen opvangt van dit KI, welke direct in deze zo veryangde wereld als "CHI-macht" wordt aangewend. [zie o.a. vele oosterse sagen en legendes omtrent Chi]

Ik laat dit nu voor de eenvoud liggen, maar kan U zeggen dat dit de uitkomst was van meerdere experimenten op mijn medemens.

Dat zijn alle bovengenoemde spiritistische sektes van deze tijd.
Iedere overgang van de ene naar de andere sterretijd wordt er door gekleurd en ook hier gaat de "volkswijsheid" dat de geschiedenis zich tot het einde der dagen herhaalt volledig op.
Deze logaritmische versnelling van deze bewustzijnssprong houdt gelijke tred met de elders genoemde kosmische wave van electromagnetische energie.
Het feit dat de oudere generatie dit beleven nog geheel niet heeft en de jongere generatie zich "generatie Nix" noemt tekent al hoe snel deze tijdgeest-verandering doorzet.
Het waarom ervan laat ik wederom voor de eenvoud hier achterwege.

Die vierde dimensie van bewustzijn is wat ooit lang geleden werd genoemd : "de staat van verlichting" en/of "het tranendal des levens overstegen hebbende".
Het is het oplossen van de erflast en/of erfzonde.
Het is in technische termen gespoken het verbranden van alle overlevingsreflexen in onze denkhersenen, die ons karakter en ons handelen totaal bepaalt. [zie : laatste ademtocht en bijna dood ervaringen]
Het is in Bijbelse termen gesproken de verschoning van de erfzonde alvorens men het hemelrijk der hemelen binentreedt.
Maar!
In tegenstelling tot de algemene idee dat men met dat diepe weten in verleden heden en toekomst kan zien, is dit diepe weten gekleurd door totale leegte.
Het bovenstaande gelezen hebbende lijkt dit zo tegenstrijdig, maar is het geenszins. Het is het ten dele verbranden van die erfzonde, die hiervoor verantwoordelijk is.
Het diepe weten is absolute leegte en/of silentio.
Met deze bewustzijnssprong zijn we dus in feite weer terug op het moment dat wij als weetlozen wezenloze wezens de eerste schreden zetten op Moeder Aarde.
Met deze bewustzijnssprong hebben we onze unieke cyclus van leven beeindigd en zijn weer terug bij af.
Dan is de evolutie-cyclus van het menselijk denken rond: een cyclus die voor de mens een groei betekende van de tweede graad van bewustzijn via de eerste [het rechtlijnig denken] naar de vierde graad: de verlichting of de leegte..
Dan is de evolutie-cyclus van het aardse leven als geheel - als zijnde een evolutie van de vierde dimensie "leegte" en/of "silentio" en Bijbels beschreven als "Eens was de aarde woest en ledig- eveneens ten einde, zoals in het vorige hoofdstuk al werd aangestipt.

De verlichte monniken van weleer.
Het zijn de monniken van weleer, die hun toendertijd nog minimale erflast of erfzonde via mediteren totaal verbrandden. [zie o.a verengende denkramen elders]
In het artikel "de medaille heeft drie zijden" ging ik hier zeer uitvoerig op in en laat dit om die reden hierbij.

Misschien was wel het eerste wat hen opviel dat de mens uniek was vanwege zijn yange overlevingsdrift : een overlevingsdrift, die groter was dan de yinne kracht, waardoor hij - in tegenstelling tot alle andere levensvormen - altijd weer uitgroeide tot mensenplaag met alle gevolgen ervan voor de natuurlijke symbiose.[zie elders]
Zo is een overgeleverde uitspraak : "Als er ziekte in een mensengemeenschap onstaat, doet men collectief iets fout".
Het was in hun ogen een correctie van de natuur op ons "onnatuurlijk" yange gedrag, waardoor wij de natuurlijke symbiose verstoorden.
Mag ik U vragen te kijken hoe wij daar nu mee omgaan nu ziekte zich als een ware plaag onder de mensheid uitbreidt?
Deze monniken waren pure wetenschappers, die in tegenstelling tot ons, eerst wilden weten van de hoed en de rand alvorens actie te ondernemen.

Kijk ik naar mijn verbleekte doktersjas na de ontrafeling van ziekte, dan kan ik me voorstellen dat zij bij alles wát zij ontdekten iets hadden van… "Als men weet kan men niet handelen, want alles is perfect".
Het is om die reden dat ik "ons onnatuurlijk gedrag" tussen accolades plaatste, want ook dit is onderdeel van het evolutie-proces [zie o.a.: zin van planetair leven]
Om te weten wilden zij eerst de overheersende kracht van het yang verbranden en dat kon alleen in afzondering van die energetische krachten uit hun samenleving.
Het is als de volkswijsheid "De hond gaat op zijn baas lijken", die hen deed besluiten de eenzaamheid op te zoeken.

Zij verbrandden hun erfzondige zielenlast en kwamen vervolgens in een staat van absolute leegte.
Zij kwamen hierdoor in een staat van louter "zien en verbazen over alles wat is" en werden niet meer geblokkeerd door goed en kwaad beleven.

Hoe lang die zoektocht al met al heeft geduurd weet ik niet, maar ik weet wel dat het een zeer grote monniken-taak was, waarbij het slechts enkelen gelukte de "verlichtingsstaat" bij leven te realiseren.
Voor alle duidelijkheid : Het onderzoek naar "Al wat Is" kon dus pas beginnen na deze "verlichte staat", omdat onze denkbeelden in termen van goed en kwaad alle zuiverheid van zien vertroebelen [zie aldaar].

Voor 99,99 % van de mensen is "deze verlichting naar leegte" op het moment van de laatste ademtocht, waar alle denkreflexen worden verbrand en wat wordt ervaren als "licht in de tunnel". [zie aldaar]
Dat en dat alleen is de individuele verlichting en veroorzaakt een opvallende rust en vrede bij de doden.
Zij verliezen dan hun erflast vanoverlevings- of vecht-reflexen.
Zoals alles zo groot zo klein is, gaat dit voor de mensheid als geheel ook op.

Wij zijn dan wel gegroeid en/of gedevalueerd tot rechtlijnig denkers, maar de kosmische processen zijn geenszins rechtlijnige processen.
Het zijn aeonische logaritmisch verlopende cycli en "eb en vloed".[zie o.a. kosmische wave van electromagnetische energie]

Een van de symptomen van dit aeonisch verlopend proces is dat culturen een tijdgeest-fenomeen doorlopen, die identiek is aan de ziekte-cycli.
Die laatste fase van de cultuur-cycli worden gekleurd door een "golf" van "verlichte mensen" en men noemde deze bijzonderlingen ooit "sterrekinderen".
Het waren bijzonderlingen want zij werden in totale leegte en/of "verlichte staat" geboren.
Men noemt hen tegenwoordig Indigo- of Kristal-kinderen en is daarmee één van de vele aanwijzingen voor het naderend einde. [zie : vele verhalen over sterrekinderen]

In de monnik-wetenschapswereld waren deze "bijzonderlingen" de oogappeltjes. Zij waren dád wat zij zelf door meditatie wilden bereiken.
Deze oogappeltjes zijn super-intelligent en kunnen linken leggen, die wij normale mensen nooit zouden kunnen.

Is het toevallig dat deze mensen nu werelds gepakt worden voor de grootse problemen, die wijzelf creëerden?


En zo zal het einde als voorzegd worden gekleurd door…
"Aan het einde der dagen zullen wij de wijsheid of weetheid hervinden en woordgetrouw noemen we onze zoekocht "RE- search "en vinden we allen "verlichting" van het tranendal des levens. "Het hoogste bewustzijn op aarde [Chi] is zand, silicium of silentio.
Het laagste bewustzijn "Ik" heeft het mens… dom, waardoor de geschiedenis zich tot het einde der dagen herhaalt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.